Botón de inicio
eu | es
Logotipo Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Enplegu Publikoko
Eskaintzen gaineko Informazio orokorra eta pertsonalizatua

Kategoriako oinarriak eta gaiak SUKALDARIA

Inprimatu  EHAArako sarbidea

XXXXX

OSASUN SAILA

(Euskal Osasun Zerbitzua).@@@1098/2006 EBAZPENA, urriaren 4koa, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiarena. Ebazpen honen bidez onartzen dira sukaldarien kategorian Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak. Aipatu kategoria teknikari espezialista profesionalen lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetzako-Euskal Osasun Zerbitzuko erakundeetakoak izango dira.@@@

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 1082/2006 EBAZPENAren bidez onartzen dira Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautatze prozesu bakoitza gauzatzeko beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoak arautuko dituzten oinarri espezifikoak argitaratzea eta bertan zehaztuko dira eskaintzen den destino bakoitzeko ezaugarri bereziak.

Hori dela eta, bat etorriz Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, Osasun zerbitzuetako pertsonal estatutarioaren Estatutu Markoaren abenduaren 16ko 55/2003 Legeak, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak eta Osakidetza Ente Publikoko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak, eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenek ezarritakoarekin, eta arlo honetako sindikatuei entzun ondoren, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengo.- Oinarri hauen xedea diren hautatze probak deitzea.

Bigarren.- Teknikari espezialista profesionalen lanbide taldeko sukaldarien kategorian lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea, I. Eranskinean agertzen direnak.

Hirugarren.- Ebazpen honekin batera agertzen den II Eranskinaren bidez eskainitako destinoen erlazioa onartzea.

Laugarren.- Merezimenduen baremoa onartzea, ebazpen honen III. Eranskinean dagoena.

Bosgarren.- Dagokion gai zerrenda onartzea, ebazpen honen IV. Eranskinean dagoena.

Seigarren.- Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko Administrazio Kontseiluari hilabeteko epearen barruan, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hala ezartzen baitute lege eta dekretu hauek: azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Erkidearen 30/1992 Legeak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutakoak; ekainaren 26ko Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legeak eta azaroaren 11ko Osakidetzaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretuak.

Gasteizen, 2006ko urriaren 4(e)an.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusia.-

GLORIA QUESADA MENÉNDEZ

I. ERANSKINA

OINARRI ESPEZIFIKOAK, SUKALDARIEN KATEGORIAN OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN LOTURA ESTATUTARIO FINKOA LORTZEKO HAUTATZE PROBAK ARAUTUKO DITUZTENAK. AIPATU KATEGORIA TEKNIKARI ESPEZIALISTA PROFESIONALEN LANBIDE TALDEKOA DA ETA DESTINOAK OSAKIDETZAKO-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ERAKUNDEAN IZANGO DIRA.

 1. 1.- DEIALDI HONETAN ESKAINTZEN DIREN DESTINOAK.
  1. 1.1.- Deialdi honen xede izango dira sukaldarien kategoriako destinoak, teknikari espezialista profesionalen lanbide taldekoak, Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko erakundean destinoa dutenak, II. ERANSKINAN bilduak.
   Era berean, deialdi honetakoak izango dira prozesu hau arautzen duten oinarri orokorren 1. oinarrian zehazten diren destinoak.
 2. 2.- IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

  Izangaiek deialdian parte hartzeko baldintzak eskabideak aurkezteko epearen azken egunean bete beharko dituzte, oinarri orokorretan ezartzen diren salbuespenetan izan ezik. Eta destinoa lortuz gero, baldintza horiek eta oinarri orokorretan eskatutako beste betebeharrak bete beharko dituzte harik eta destinoaz jabetu arte.

  1. a) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Osatalaritzako Goi Mailako Teknikari titulazioa edo baliokidea izatea edo izateko moduan egotea, 186/2005 Dekretuko I. Eranskinean zehaztutakoa betez, uztailaren 19koa, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituenekoa.
  2. b) Edozein kasutan ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak bete behar dira, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretuak, uztailaren 19koak, ezarritakoaren arabera.
 3. 3.- OPOSIZIO LEHIAKETAREN NONDIK NORAKOA.
  1. 3.1.- Oposizioaldia.

   Epaimahaiari dagokio probaren edukia eta iraupena zehaztea. Galdetegi bati erantzun beharko zaio, ematen den gehienezko denboraren barruan, eta galderak III. Eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

   Halaber, aipatutako eranskinean sartuko da proba prestatzeko bibliografia orientagarria, loteslea edo derrigorrezkoa ez bada ere.

  2. 3.2.- Oinarri orokorretako 10.7 oinarrian ezarrita dagoen moduan oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda argitaratutakoan puntuazio ordenaren arabera, izangaiek aurkeztu beharko dute 10.7.2 oinarrian jasotzen den dokumentazioaz gain ondorengo hau ere:
   1. - Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Ostalaritzako Goi Mailako teknikari titulazioaren edo baliokidearen fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, 186/2005 Dekretuko I. Eranskinean zehaztutakoa betez, uztailaren 19koa, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituenekoa.
  3. 3.3.- Lehiaketaldia.

   Egiaztatutako merezimenduak balioztatuko dira III. Eranskin gisa agertzen den merezimenduen baremoaren arabera eta web orrian bete beharreko ereduan alegatutakoaren arabera.

II.ERANSKINA(*)

DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA: SUKALDARIA
LANPOSTU FUNTZIONALA: SUKALDARIA

ZERBITZU ERAKUNDEA Derrigortasun-datarik gabe Guztira
BIZKAIKO OSPITALEZ KANPOKO O.M. 1 1
DONOSTIAKO OSPITALEA 2 2
GALDAKAOKO OSPITALEA 1 1
GORLIZKO OSPITALEA 1 1
SANTIAGO OSPITALEA 1 1
TXAGORRITXU OSPITALEA 2 2
ZALDIBARKO OSPITALEA 2 2
Kategoria destino kopurua 10 10

(*) Zerrenda honetako destinoen artean ez daude Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2006ko uztailaren 20ko Erabakiaren bidez onartutako lanpostu sortu berriak, ezta 2005eko lekualdatze-lehiaketaren ondorengo fasea burututakoan hutsik geratzen direnak ere. Oinarri orokorren 1.1 oinarriarekin bat etorriz, eskaini daitezkeen destinoak behin betiko zehaztuko dira deialdia gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda argitaratzearekin batera.

III. ERANSKINA

TEKNIKARI ESPEZIALISTA PROFESIONALEN LANBIDE TALDEKO SUKALDARI KATEGORIAKO MEREZIMENDUEN BAREMOA

 1. A).- Laneko esperientzia (gehienez, 50 puntu).

  Kontuan hartuko da izangaiek aitortuta duten zerbitzu denbora, eskabideak aurkezteko epearen azken egunera artekoa, hain zuzen ere.

  Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Osasun Zerbitzuetako, Gizarte Segurantzako edo Komunitate Autonomoetako Osasun Zerbitzuetako edo edozein herri administraziotako erakundetan sukaldari gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko, Europar Batasuneko kide diren gainerako estatuetako sare publikoko osasun zerbitzuetan emandako zerbitzua barne... 0,40 puntu.

  Guztirako denbora zenbatzeko orduan, lan egindako egun naturalak hartuko dira kontuan, eta ez dira zenbatuko hilabetera heltzen ez diren gainerako egunak. Hilabetea osatzeko, 30 eguneko multzoa hartuko da.

  Barne promozioaren bidez lehiatzen direnei, honela zenbatuko zaizkie eskainitako aurreko zerbitzuak:

  1. a).- E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,10 puntu hilabete bakoitzeko.
  2. b).- D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,12 puntu hilabete bakoitzeko.
  3. c).- C taldean (pertsonal sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,19 puntu hilabete bakoitzeko.
  4. d).- C taldean (pertsonal ez sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,25 puntu hilabete bakoitzeko. Lehiatzen den lanpostu berean eskainitako zerbitzuak direnean: 0,40 puntu hilabete bakoitzeko.

  Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoriako funtzioetan eskainitako zerbitzuak benetan bete den lanpostuaren arabera zenbatuko dira.

  Halaber, zerbitzu berezietako egoeran eskainitako zerbitzuak jatorrizko lanpostuaren arabera zenbatuko dira.

 2. B).- Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerkuntza (gehienez, 10 puntu):
  1. 1.- Prestakuntza akademikoa (gehienez, 2 puntu)

   Kategoriarekin lotura duen talde bereko titulazio bakoitzeko: puntu 1.

  2. 2.- Etengabeko prestakuntza (gehienez, 10 puntu).

   Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joatea.

   Hurrengo hauek ematen dituzten ikastaroak bakarrik hartuko dira kontuan: erakunde ofizialek, unibertsitateak eta erakunde sanitarioak. Era berean, etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere baloratuko dira, betiere, titulazio ofiziala lortzeko ikasketa plan baten barrukoak ez badira.

   Gai berari buruzkoak diren ikastaroen ziurtagiriak aurkezten direnean, iraupen luzeenekoa soilik konputatuko da.

   Ez dira puntuatuko ikastaroaren ordu kopurua edo prestakuntza hori eskaini duen herri administrazioak aitortutako kredituen eta orduen arteko baliokidetasuna agertzen ez den titulaziorik. Ikastaroaren iraupenaren arabera, puntu hauek emango dira:

   ORDU PUNTU
   5-9 ordu: 0,25 puntu
   10-19 ordu: 0,50 puntu
   20-29 ordu: 1,00 puntu
   30-49 ordu: 1,50 puntu
   50-99 ordu: 2,00 puntu
   100-599 ordu: 2,50 puntu
   600 ordu edo gehiago: 4 puntu

   Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua bakarrik agertzen denean, puntuazioa 0,1 puntukoa izango da kreditu bakoitzeko.

   Ikastaroen ziurtagirietan bai ordu kopurua bai kreditu kopurua agertzen direnean, kredituen balorazioa nagusituko da.

  3. 3.- Irakaskuntzako jarduerak (gehienez, 2 puntu):
   1. -Lanbide Heziketako Institutuko irakaslea, lehiaketako espezialitatean. (gehienez, puntu 1) orduko 0,0125 puntu.
   2. -Kategoriarekin lotura duten beste irakaskuntzako jarduera batzuk, zentro ofizialetan garatu direnean (gehienez, 1 puntu). Ordu 1: 0,0125 puntu.
  4. 4.- Jarduera zientifikoak eta ezagutza hedatzekoak (gehienez, 3 puntu):

   Eskatutako lanpostuaren kategoriarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahainguruetan parte hartzearren, honela banatuta (gehienez, 3 puntu):

   1. - Txosten bakoitzeko: 0,25 puntu
   2. - Komunikazio bakoitzeko: 0,10 puntu
   3. - Mahainguru bakoitzeko: 0,20 puntu
   4. - Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): puntu 1.
   5. - Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 0,50 puntu
   6. - Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea) 0,50 puntu
   7. - Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk) 0,25 puntu
   8. - Liburuko kapitulu bakoitzeko: 0,50 puntu
   9. - Liburu bakoitzeko: 1 puntu.
  5. 5.- Informatikako ezagutzak. Gehienez, 2 puntu.
 3. C).- Euskararen ezagutza:
    PUNTU
  2HE 16 puntu
  1HE 8 puntu

IV. ERANSKINA

TEKNIKARI PROFESIONALEN LANBIDE TALDEKO SUKALDARIEN GAI ZERRENDA

 1. 1.- Sukaldaritzako terminoak.
 2. 2.- Sukaldea. Lokalak izan behar dituen baldintzak eta garrantzia: Sail komunak. Baldintzapeko sailak.
 3. 3.- I makinaria. Suak. Sukaldeko tresnak eta istripuen prebentzioa:
  1. 3.1. Bilakaera orokorra.
  2. 3.2. Bero generadoreak.
  3. 3.3. Suak.
  4. 3.4. Gas propanozkoak.
  5. 3.5. Hiri gasa.
  6. 3.6. Ikatz mineralezkoak.
  7. 3.7. Gasoliozkoak.
  8. 3.8. Elektrikoak.
  9. 3.9. Su guztien osagarriak.
 4. 4.- II makinaria. Beste bero generadore batzuk:
  1. 4.1. Salamandra.
  2. 4.2. Frijigailuak.
  3. 4.3. Parrilla eta parrilla plantxa.
  4. 4.4. Prusiarra.
  5. 4.5. Erretegiak eta labeak.
  6. 4.6. Marmitak eta presio eltzeak.
  7. 4.7. Mahai beroa.
  8. 4.8. Zartagin eraisgarriak.
  9. 4.9. Ur bainua.
 5. 5.- III makinaria. Hotz generadoreak:
  1. 5.1. Elikagai galkorrak mantentzeko erabiltzen diren elementuak.
  2. 5.2. Postreak prestatzeko erabiltzen diren elementuak.
  3. 5.3. Sorbeteak prestatzeko gailua eta irabiagailua-izozki makina.
 6. 6.- Makina txikiak:
  1. 6.1. Irabiagailua eta oragailua.
  2. 6.2. Ehotzeko makina-errefinagailua.
  3. 6.3. Janaria txikitzeko makina, azala kentzekoa, arraspagailua, ebakitzeko makina eta zatitzekoa.
  4. 6.4. Balantza eta lanerako mahaiak.
 7. 7.- Sukaldeko ontziteria.
  1. 7.1. Tapadun marmita. Sautea. Saute errusiarra.
  2. 7.2. Tapadun errondoia. Saretadun turbotera. Ur bainua.
  3. 7.3. Breseagailua.
  4. 7.4. Errekientzako plaka. Azpila. Lapikoa.
  5. 7.5. Bisigu ontzia eta lupi ontzia. Frijitura. Marmita erdia.
  6. 7.6. Zartagin xukadera.
  7. 7.7. Edukiera neurriak. Alanbrezko saskia. Saretxoa.
  8. 7.8. “Habi” patatentzako saskiak. Xukatzeko burruntzalia. Errekientzako sardexka. Hainbat iragazki.
  9. 7.9. Puregailua. Iragazki txinatarra. Eskuzko arraspagailua. Motrailua.
  10. 7.10. Eltzea. Paella ontzia. Buztinezko kazola.
 8. 8.- Moldeak eta erremintak:
  1. 8.1. Ondorengoetarako moldeak: Bizkotxoa, terrina, magdalenak, puddinga, banakako flana, tarta izoztua, gelatina, brioche.
  2. 8.2. Tresnak:
   1. 8.2.1. Kolpeko eta kolpe erdiko labana. Tipula labana.
   2. 8.2.2. Hezurra kentzeko labana. Errekitarakoa. Puntilla. Urdaiazpiko labana. Aihotza.
   3. 8.2.3. Azala kentzekoa. Altzairuzko espatula.
   4. 8.2.4. Gomazko espatulak. Poto irekigailuak. Metxagailua. Bridatzeko orratzak. Espalmagailua. Guraizeak. Ildaskatzekoa. Ezproia.
   5. 8.2.5. Arrautza ebakitzekoa. Zerra. Sagarrak hustekoa.
   6. 8.2.6. Husteko koilara txikiak edo zulatzaileak. Oliben hezurrak kentzekoa.
 9. 9.- Sukaldean lana banatzea:
  1. 9.1. Kategoria profesionalak sukalde barnean.
  2. 9.2. Betebeharrak. Bakoitzaren betebeharrak eta atribuzioak.
  3. 9.3. Sukaldean lana banatzea. Talde bakoitzaren betebeharra.
  4. 9.4. Eguneroko lanaren ordena sukaldean.
  5. 9.5. Sukaldearen administrazioa.
  6. 9.6. Prestatutako generoen hondakinen aprobetxamendua.
  7. 9.7. Alferrikako gastuen aurrezkia.
  8. 9.8. Elikadurako generoen errendimendua.
 10. 10.- Ongailuak:
  1. 10.1. Gatza, azukrea, ozpina.
  2. 10.2. Landare ongailu lehorrak.
  3. 10.3. Behar dituzten zainketak.
  4. 10.4. Espeziak.
 11. 11.- Landare ongailu lehorrak:
  1. 11.1. Espeziak, belar aromatikoak.
 12. 12.- Ongailu freskoak. Ontzeko barazkiak.
 13. 13.- Sukaldeko funtsak:
  1. 13.1. Oinarrizko funtsak.
  2. 13.2. Funts zuria eta funts iluna.
  3. 13.3. Haragi salda argitua eta zuria.
  4. 13.4. Fumeta.
  5. 13.5. Gelatinak.
  6. 13.6. Oinarrizko saltsa nagusiak.
  7. 13.7. Loditzekoak eta saldak.
 14. 14.- Barazkiak eta entsaladak:
  1. 14.1. Prestatzeko oinarrizko metodoak.
  2. 14.2. Udaberriko barazkiak.
  3. 14.3. Udako barazkiak.
  4. 14.4. Udazkeneko barazkiak.
  5. 14.5. Neguko barazkiak.
  6. 14.6. Entsalada sinpleak eta konposatuak.
 15. Lekale lehorrak, zerealak eta tuberkuluak:
  1. 15.1. Prestatzeko oinarrizko metodoak.
  2. 15.2. Babarrunak, garbantzuak, dilistak.
  3. 15.3. Arroza.
  4. 15.4. Patatak.
 16. 16.- Zopak, haragi saldak eta kremak:
  1. 16.1. Lapikokoak.
  2. 16.2. Zopak.
  3. 16.3. Haragi saldak.
  4. 16.4. Kremak.
 17. 17.- Goarnizioak:
  1. 17.1. Goarnizio sinpleak.
  2. 17.2. Goarnizio konposatuak.
 18. 18.- Frijituak:
  1. 18.1. Frijitu handia.
  2. 18.2. Frijitu motak.
  3. 18.3. Frijitu mistoak.
 19. 19.- Pasta italiarrak:
  1. 19.1. Pasta freskoak eta lehorrak.
  2. 19.2. Pasta freskoen eta lehorren kalitatea.
 20. 20.- Arrautzak:
  1. 20.1. Osaera, balorazio komertziala eta kontserbazioa.
  2. 20.2. Janaria prestatzeko aplikazioak eta oinarrizko metodoak.
  3. 20.3. Kalitatearen ezaugarriak eta prestaketak.
 21. 21.- Arrainak:
  1. 21.1. Presentación en el mercado y valoración comercial.
  2. 21.1. Aurkezpena merkatuan eta balorazio komertziala.
  3. 21.2. Garbiketa eta kontserbazioa.
  4. 21.3. Prestatzeko oinarrizko metodoak.
  5. 21.4. Espezierik garrantzitsuenak:
  6. 21.5. Ur gezetako arrainak.
  7. 21.6. Itsasoko arrain urdinak.
  8. 21.7. Itsasoko arrain zuriak.
  9. 21.8. Itsasoko arrain erdi-zuriak.
 22. 22.- Haragiak:
  1. 22.1. Balorazio komertziala.
  2. 22.2. Banaketa, nutrizio propietateen arabera.
  3. 22.3. Prestatzeko oinarrizko metodoak. Behi zaharra.
  4. 22.4. Abelburuaren despiezea. Laurdenen desegitea.
  5. 22.5. Berezko izendapena duten pieza txikiak.
  6. 22.6. Behi gaztea.
  7. 22.7. Kalitatearen identifikazio espezifikoa.
  8. 22.8. Abelburuaren despiezea.
  9. 22.9. Berezko izendapena duten pieza txikiak.
  10. 22.10. Hegaztiak.
  11. 22.11. Oilaskoa eta oiloa.
  12. 22.12. Hegaztiak prestatzea eta prestatzeko oinarrizko metodoak.
 23. 23.- Postreak:
  1. 23.1. Sinple naturalak.
  2. 23.2. Prestatutako sinpleak.
  3. 23.3. Beroak.
 24. 24.- Generoak kontserbatzea:
  1. 24.1. Oinarri nagusia.
  2. 24.2. Metodoak:
   1. 24.2.1. Hotza, hozketa, izoztea, beroa.
   2. 24.2.2. Keztaketa, deshidratazioa, gazitzea. Eskabetxea.
   3. 24.2.3. Likido kontserbatzaileetan sartuz.

BIBLIOGRAFIA

 1. 1.- CURSO DE COCINA PROFESIONAL. TOMO I. UTILES, ORGANIZACIÓN , TÉCNICAS CULINARIAS. Manuel Garcés. Editorial Paraninfo.
 2. 2.- CURSO DE COCINA PROFESIONAL. TOMO II. CONOCIMIENTO DE LOS GENEROS, ELABORACI ÓN Y CONSERVACION. Manuel Garcés. Editorial Paraninfo.
Informazio legala

 • © 2008. Osakidetza - Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación