Botón de inicio
eu | es
Logotipo Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Enplegu Publikoko
Eskaintzen gaineko Informazio orokorra eta pertsonalizatua

Kategoriako oinarriak eta gaiak DIETETIKAKO TEKNIKARIA

Inprimatu  EHAArako sarbidea

XXXXX

OSASUN SAILA

(Euskal Osasun Zerbitzua).@@@.1101/2006 EBAZPENA, urriaren 4koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena. Ebazpen honen bidez onartzen dira Dietetikako teknikari espezialisten kategorian Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak. Aipatu kategoria osasun teknikari espezialisten lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetzako-Euskal Osasun Zerbitzuko erakundeetakoak izango dira.@@@

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 1082/2006 EBAZPENAren bidez onartzen dira Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautatze prozesu bakoitza gauzatzeko beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoak arautuko dituzten oinarri espezifikoak argitaratzea eta bertan zehaztuko dira eskaintzen den destino bakoitzeko ezaugarri bereziak.

Hori dela eta, bat etorriz Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, Osasun zerbitzuetako pertsonal estatutarioaren Estatutu Markoaren abenduaren 16ko 55/2003 Legeak, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak eta Osakidetza Ente Publikoko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak, eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenek ezarritakoarekin, eta arlo honetako sindikatuei entzun ondoren, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengo.- Oinarri hauen xedea diren hautatze probak deitzea.

Bigarren.- Osasun teknikari espezialisten lanbide taldeko Dietetikako teknikari espezialisten kategorian lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea, I. Eranskinean agertzen direnak.

Hirugarren.- Ebazpen honekin batera agertzen den II Eranskinaren bidez eskainitako destinoen erlazioa onartzea.

Laugarren.- Merezimenduen baremoa onartzea, ebazpen honen III. Eranskinean dagoena.

Bosgarren.- Dagokion gai zerrenda onartzea, ebazpen honen IV. Eranskinean dagoena.

Seigarren.- Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko Administrazio Kontseiluari hilabeteko epearen barruan, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hala ezartzen baitute lege eta dekretu hauek: azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Erkidearen 30/1992 Legeak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutakoak; ekainaren 26ko Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legeak eta azaroaren 11ko Osakidetzaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretuak.

Gasteizen, 2006ko urriaren 4(e)an.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusia.-

GLORIA QUESADA MENÉNDEZ

I. ERANSKINA

OINARRI ESPEZIFIKOAK, DIETETIKAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA KATEGORIAN OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN LOTURA ESTATUTARIO FINKOA LORTZEKO HAUTATZE PROBAK ARAUTUKO DITUZTENAK. AIPATU KATEGORIA OSASUN TEKNIKARI ESPEZIALISTEN LANBIDE TALDEKOA DA ETA DESTINOAK OSAKIDETZAKO-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ERAKUNDEAN IZANGO DIRA.

 1. 1.- DEIALDI HONETAN ESKAINTZEN DIREN DESTINOAK.
  1. 1.1.- Deialdi honen xede izango dira dietetikako teknikari espezialista kategoriako destinoak, osasun teknikari espezialisten lanbide taldekoak, Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko erakundean destinoa dutenak, II. ERANSKINAN bilduak.

   Era berean, deialdi honetakoak izango dira prozesu hau arautzen duten oinarri orokorren 1. oinarrian zehazten diren destinoak.

 2. 2.- IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

  Izangaiek deialdian parte hartzeko baldintzak eskabideak aurkezteko epearen azken egunean bete beharko dituzte, oinarri orokorretan ezartzen diren salbuespenetan izan ezik. Eta destinoa lortuz gero, baldintza horiek eta oinarri orokorretan eskatutako beste betebeharrak bete beharko dituzte harik eta destinoaz jabetu arte.

  1. a) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Dietetikako Goi Mailako Teknikari titulazioa edo baliokidea izatea edo izateko moduan egotea, 186/2005 Dekretuko I. Eranskinean zehaztutakoa betez, uztailaren 19koa, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituenekoa.
  2. b) Edozein kasutan ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak bete behar dira, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretuak, uztailaren 19koak, ezarritakoaren arabera.
 3. 3.- OPOSIZIO LEHIAKETAREN NONDIK NORAKOA.

  1. 3.1.- Oposizioaldia.

   Epaimahaiari dagokio probaren edukia eta iraupena zehaztea. Galdetegi bati erantzun beharko zaio, ematen den gehienezko denboraren barruan, eta galderak IV. Eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

   Halaber, aipatutako eranskinean sartuko da proba prestatzeko bibliografia orientagarria, loteslea edo derrigorrezkoa ez bada ere.

  2. 3.2.- Oinarri orokorretako 10.7 oinarrian ezarrita dagoen moduan oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda argitaratutakoan puntuazio ordenaren arabera, izangaiek aurkeztu beharko dute 10.7.2 oinarrian jasotzen den dokumentazioaz gain ondorengo hau ere:
   1. - Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Dietetikako Goi Mailako teknikaria edo baliokidea den titulazioaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, 186/2005 Dekretuko I. Eranskinean zehaztutakoa betez, uztailaren 19koa, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituenekoa.
  3. 3.3.- Lehiaketaldia.

   Egiaztatutako merezimenduak balioztatuko dira III. Eranskin gisa agertzen den merezimenduen baremoaren arabera eta web orrian bete beharreko ereduan alegatutakoaren arabera.

II.ERANSKINA(*)

DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA: DIETETIKAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA
LANPOSTU FUNTZIONALA: DIETETIKAKO TEKNIKARI

ZERBITZU ERAKUNDEA Derrigortasun-datarik gabe GUZTIRA
GURUTZETAKO OSPITALEA 2 2
TXAGORRITXU OSPITALEA 1 1
Kategoria destino kopurua 3 3

(*) Zerrenda honetako destinoen artean ez daude Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2006ko uztailaren 20ko Erabakiaren bidez onartutako lanpostu sortu berriak, ezta 2005eko lekualdatze-lehiaketaren ondorengo fasea burututakoan hutsik geratzen direnak ere. Oinarri orokorren 1.1 oinarriarekin bat etorriz, eskaini daitezkeen destinoak behin betiko zehaztuko dira deialdia gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda argitaratzearekin batera.

III. ERANSKINA

OSASUN TEKNIKARI ESPEZIALISTEN LANBIDE TALDEKO DIETETIKAKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA KATEGORIAKO MEREZIMENDUEN BAREMOA

 1. A).- Laneko esperientzia (gehienez, 48 puntu).

  Kontuan hartuko da izangaiek aitortuta duten zerbitzu denbora, eskabideak aurkezteko epearen azken egunera artekoa, hain zuzen ere.

  Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko Osasun Zerbitzuetako, Gizarte Segurantzako edo komunitate autonomoetako Osasun Zerbitzuetako edo edozein herri administraziotako erakundeetan dagokion espezialitatetan Teknikari espezialista gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko, Europar Batasuneko kide diren gainerako estatuetako sare publikoko osasun zerbitzuetan emandako zerbitzua barne, 0,40 puntu.

  Guztirako denbora zenbatzeko orduan, lan egindako egun naturalak hartuko dira kontuan, eta ez dira zenbatuko hilabetera heltzen ez diren gainerako egunak. Hilabetea osatzeko, 30 eguneko multzoa hartuko da.

  Barne promozioaren bidez lehiatzen direnei, honela zenbatuko zaizkie eskainitako aurreko zerbitzuak:

  1. a).- E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,11 puntu hilabete bakoitzeko.
  2. b).- D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,14 puntu hilabete bakoitzeko.
  3. c).- C taldean (pertsonal ez sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,20 puntu hilabete bakoitzeko.
  4. d).- C taldean (pertsonal sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,28 puntu hilabete bakoitzeko. Lehiatzen den lanpostu berean eskainitako zerbitzuak direnean: 0,40 puntu hilabete bakoitzeko.

  Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoriako funtzioetan eskainitako zerbitzuak benetan bete den lanpostuaren arabera zenbatuko dira.

  Halaber, zerbitzu berezietako egoeran eskainitako zerbitzuak jatorrizko lanpostuaren arabera zenbatuko dira.

 2. B).- Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerkuntza (gehienez, 12 puntu):

  1. 1.- Prestakuntza akademikoa (gehienez, 6 puntu):

   Deitutako postuei dagokien espezialitatean Goi Mailako Teknikarien ikasketetan zehar lortutako ohorezko matrikula edo bikain bakoitzeko (ez dira ikasgai balioztagarritzat hartu behar: Erlijioa, etika, heziera politikoa, heziketa fisikoa eta hizkuntza). 0,6 ohorezko matrikula bakoitzeko eta 0,4 bikain bakoitzeko.

  2. 2.- Etengabeko prestakuntza (gehienez, 10 puntu):

   Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joatea.

   Hurrengo hauek ematen dituzten ikastaroak bakarrik hartuko dira kontuan: erakunde ofizialek, unibertsitateak eta erakunde sanitarioak. Era berean, etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere baloratuko dira, betiere, titulazio ofiziala lortzeko ikasketa plan baten barrukoak ez badira.

   Gai berari buruzkoak diren ikastaroen ziurtagiriak aurkezten direnean, iraupen luzeenekoa soilik konputatuko da.

   Ez dira puntuatuko ikastaroaren ordu kopurua edo prestakuntza hori eskaini duen herri administrazioak aitortutako kredituen eta orduen arteko baliokidetasuna agertzen ez den titulaziorik. Ikastaroaren iraupenaren arabera, puntu hauek emango dira:

   ORDUAK PUNTUAK
   5 - 9 ordu: 0,25 puntu
   10 - 19 ordu: 0,50 puntu
   20 - 29 ordu: 1,00 puntu
   30 - 49 ordu: 1,50 puntu
   50 - 99 ordu: 2,00 puntu
   100 - 199 ordu: 2,50 puntu
   200 - 599 ordu: 3,00 puntu
   600 ordu edo gehiago: 4,00 puntu

   Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua bakarrik agertzen denean, puntuazioa 0,1 puntukoa izango da kreditu bakoitzeko.

   Ikastaroen ziurtagirietan bai ordu kopurua bai kreditu kopurua agertzen direnean, kredituen balorazioa nagusituko da.

  3. 3.- Irakaskuntzako jarduerak (gehienez, 2 puntu):

   -Lanbide Heziketako Institutuko irakaslea, Osasun Adarra, dagokion espezialitatean (gehienez, puntu 1) orduko 0,0125 puntu.

   -Kategoriarekin lotura duten beste irakaskuntzako jarduera batzuk, zentro ofizialetan garatu direnean (gehienez, 1 puntu). Ordu 1: 0,0125 puntu.
  4. 4.- Jarduera zientifikoak eta ezagutza hedatzekoak (gehienez, 3 puntu):

   Eskatutako lanpostuaren kategoriarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahainguruetan parte hartzearren, honela banatuta (gehienez, 3 puntu):

   1. - Txosten bakoitzeko: 0,25 puntu.
   2. - Komunikazio bakoitzeko: 0,10 puntu.
   3. - Mahainguru bakoitzeko: 0,20 puntu.
   4. - Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): puntu 1.
   5. - Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 0,50 puntu.
   6. - Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea) 0,50 puntu.
   7. - Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk) 0,25 puntu.
   8. - Liburuko kapitulu bakoitzeko: 0,50 puntu.
   9. - Liburu bakoitzeko: 1 puntu.
  5. 5.- Informatikako ezagutzak. Gehienez, 2 puntu.

   C).- Euskararen ezagutza:

     PUNTUAK
   2HE 16 puntu
   1HE 8 puntu

  IV. ERANSKINA

  OSASUN TEKNIKARIEN LANBIDE TALDEKO DIETETIKAKO TEKNIKARIEN GAI ZERRENDA

  1. 1.- Gizakien premia energetikoak. Termodinamika eta bioenergetika. Energia unitateak. Elikagaien balio energetikoa. Behar energetikoak: Metabolismo basala eta eragina duten faktoreak. Kalkulu metodoak. Jardueraren araberako gastu energetikoa.
  2. 2.- Nutrienteak. Sailkapena. Metabolismoa. Funtzioak. Elikadura iturriak. Nutrizio beharrak: ura, karbono hidratoak, proteinak, lipidoak, mineralak eta bitaminak. Elektrolitoak, makroelementuak eta mikroelementuak.
  3. 3.- Elikagaiak. Funtzioak. Elikagaien taldeak: Sailkapenak. Talde bakoitzean nagusi diren nutrizio balioak. Konposizio kimikoa eta ezaugarri bromatologikoak. Karaktere organoleptikoak. Elikagaiak egiteko teknologia.
  4. 4.- Mantenugaiak edo nutrienteak erabiltzeko prozesuak. Elikagaien digestioa. Sekrezio motak, mekanismoak eta erregulazioa. Mantenugaien absortzioa, metabolismoa eta sabelustutzea: mekanismoak eta erregulazioa.
  5. 5.- Oreka nutrizional kuantitatiboa: araudiak eta ezaugarriak.
  6. 6.- Elikadura oreka kualitatiboa: janari anoa, ano estandarrak.
  7. 7.- Dieta zehazteko teknikak. Dieta ororen ezaugarriak. Dieta kalibratzeko funtsezko printzipioak. Mantenugaien trukea.
  8. 8.- Egoera nutrizionala ebaluatzeko teknikak. Oinarriak eta metodoak.
  9. 9.- Aukeratzeko irizpideak. Helburua. Elikatzeko ohiturak. Gorputzaren egitura eta osaera: Antropometria. Neurri antropometrikoak. Neurriak hartzeko aparatuak eta teknikak. Datu analitikoak. Datu biokimikoak. Kanpoko zeinu fisiko oinarrizkoak.
  10. 10.- Bizitzaren garapen etapa ugarietako ezaugarri fisiologikoak, premia nutrizionalak eta dietak prestatzeko jarraibideak. Elikadura bularreko haurretan. Hasierako haurtzaroko eta eskola aldiko umeentzako elikadura. Nerabeen elikadura. Helduen elikadura. Elikadura hirugarren adinean. Haurdunaldiko eta edoskitzaroko elikadura. Kiroletako elikadura. Talde handientzako otorduak. Ezaugarriak. Motak. Dietak zehazteko jarraibideak.
  11. 12.- Elikagaien taldeak: Konposizio kimikoa eta ezaugarri bromatologikoak. Karaktere organoleptikoak. Elikagaiak egiteko teknologia.
  12. 13.- Elikagaiak narriatzen dituzten agenteak eta mekanismoak.
  13. 14.- Elikaduraren gaineko arauak. Elikagaien kutsadura: Elikagaien kutsadura kontrolatzeko metodoak. Kutsatzaile biotikoak eta abiotikoak.
  14. 15.- Elikagaiak kontrolatzeko eta laginak hartzeko teknikak. Elikagaiak aztertzeko ekipamenduak eta aparatuak. Azterketa teknikak eta kultiboak egiteko moduak.
  15. 16.- Elikagaiak jasotzeko, biltegiratzeko eta kontserbatzeko sistemak.
  16. 17.- Elikagaiak manipulatzeko metodoak. Oinarriak. Baldintzak. Baliabideak: elaborazioaren aurreko metodoak, elaborazioko metodoak eta birsorkuntzako metodoak.
  17. 18.- Higiene eta garbiketako baldintzak eta teknikak. Elikagaien manipulazioa: araudia. Gelak eta instalazioak garbitzeko sistemak. Erabileraren arabera, ura tratatzeko sistemak. Uraren eta instalazioen desinfekzioa.
  18. 19.- Elikagaien bidezko infekzioak eta toxikapenak.
  19. 20.- Dieta terapeutikoa: Sailkapen orokorra. Emateko irizpideak. Dieta terapeutiko baterako aldatzen diren parametro nutrizionalak.
  20. 21.- Arlo hauetan aldaketak dituzten dietak: Testuran. Energetikoan. Karbohidratoetan. Lipidoetan. Proteinetan. Elementu mineraletan.
  21. 22.- Egoera patologiko jakinetarako dietoterapia, patologiak inguru hauetakoak direnean: Digestio aparatukoak. Giltzurrunekoak eta gernubideetakoak. Kardiakoak eta hipertentsioa. Arnas aparatukoak. Anemien eta hipobitaminosien kasuan. Paziente onkologikoaren kasuan. Kirurgiako pazienteetan. Gaixotasun metabolikoak dituztenen kasuan.
  22. 23.- Egoera berezietarako dietak: proba analitikoetarako. Zunda nasogastrikoaren bidez eta nutrizio enteralaz emateko. Elikagaiek eragindako alergietarako eta erreakzio sasialergikoetarako.
  23. 24.- Medikamentu eta mantenugaien arteko elkarreragina.
  24. 25.- Sekretu profesionala.
  25. 26.- Erabiltzaileen eskubideak eta betebeharrak.

  BIBLIOGRAFIA

  1. 1.- DIETÉTICA Y NUTRICIÓN. (Ciclo formativo de grado superior). Larrañaga y colaboradores. Ed. McGraw-Hill.
  2. 2.- NUTRICIÓN Y DIETOTERAPIA. Krause. Ed.Interamericana.
  3. 3.- NUTRICIÓN APLICADA Y DIETOTERAPIA. M.Muñoz, Aranceta, García- Jalon. Ed. EUNSA.
  4. 4.- CONTROL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS. (Ciclo formativo de grado superior). Larrañaga y colaboradores. Ed. McGraw-Hill.
  5. 5.- ANÁLISIS DE LOS ALIMENTOS. Matissek. Ed: Acribia.
  6. 6.- OSAKIDETZA/EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO GAIXO ETA ERABILTZAILEEN ESKUBIDE ETA OBLIGAZIOEN KARTA (175/1989 Dekretua).
  7. 7.- 41/2002 LEGEA, azaroaren 14koa, Pazientearen Autonomiari eta Informazio eta Dokumentazio Klinikoaren Arloko Eskubide eta Betebeharrei dagokiena.
  8. 8.- PROMOCION DE LA SALUD Y APOYO PSICOLOGICO AL PACIENTE. Jose M. Fernández Chavero, Alejandro Florit Robles. Ed. Santillana Profesional.
Informazio legala

 • © 2008. Osakidetza - Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación