Botón de inicio
eu | es
Logotipo Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Enplegu Publikoko
Eskaintzen gaineko Informazio orokorra eta pertsonalizatua

Kategoriako oinarriak eta gaiak OPTIKA ETA OPTOMETRIAN DIPLOMADURA

Inprimatu  EHAArako sarbidea

XXXXX

OSASUN SAILA

(Euskal Osasun Zerbitzua).@@@1085/2006 EBAZPENA, urriaren 4koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena. Ebazpen honen bidez onartzen dira Optika eta Optometriako diplomadun kategorian Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak. Aipatu kategoria osasun diplomadunen lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetzako-Euskal Osasun Zerbitzuko erakundeetakoak izango dira.@@@

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 1082/2006 EBAZPENAren bidez onartzen dira Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautatze prozesu bakoitza gauzatzeko beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoak arautuko dituzten oinarri espezifikoak argitaratzea eta bertan zehaztuko dira eskaintzen den destino bakoitzeko ezaugarri bereziak.

Hori dela eta, bat etorriz Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, Osasun zerbitzuetako pertsonal estatutarioaren Estatutu Markoaren abenduaren 16ko 55/2003 Legeak, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak eta Osakidetza Ente Publikoko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak, eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenek ezarritakoarekin, eta arlo honetako sindikatuei entzun ondoren, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengo.- Oinarri hauen xedea diren hautatze probak deitzea.

Bigarren.- Osasun diplomadunen lanbide taldeko Optika eta Optometriako diplomadun kategorian lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea, I. Eranskinean agertzen direnak.

Hirugarren.- Ebazpen honekin batera agertzen den II Eranskinaren bidez eskainitako destinoen erlazioa onartzea.

Laugarren.- Merezimenduen baremoa onartzea, ebazpen honen III. Eranskinean dagoena.

Bosgarren.- Dagokion gai zerrenda onartzea, ebazpen honen IV. Eranskinean dagoena.

Seigarren.- Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko Administrazio Kontseiluari hilabeteko epearen barruan, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hala ezartzen baitute lege eta dekretu hauek: azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Erkidearen 30/1992 Legeak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutakoak; ekainaren 26ko Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legeak eta azaroaren 11ko Osakidetzaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretuak.

Gasteizen, 2006ko urriaren 4(e)an.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusia.-

GLORIA QUESADA MENÉNDEZ

I. ERANSKINA

OINARRI ESPEZIFIKOAK, OPTIKA ETA OPTOMETRIAKO DIPLOMADUNEN KATEGORIAN OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN LOTURA ESTATUTARIO FINKOA LORTZEKO HAUTATZE PROBAK ARAUTUKO DITUZTENAK. AIPATU KATEGORIA OSASUN DIPLOMADUNEN LANBIDE TALDEKOA DA ETA DESTINOAK OSAKIDETZAKO-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ERAKUNDEAK IZANGO DIRA.

 1. 1.- DEIALDI HONETAN ESKAINTZEN DIREN DESTINOAK.
  1. 1.1.- Deialdi honen xede izango da Optika eta Optometriako diplomadun kategoriako destinoak, osasun diplomadunen lanbide taldekoa, Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko erakundean destinoa duena, II. ERANSKINAN bilduak.

   Era berean, deialdi honetakoak izango dira prozesu hau arautzen duten oinarri orokorren 1. oinarrian zehazten diren destinoak, II. ERANSKINAN bilduak.

 2. 2.- IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

  Izangaiek deialdian parte hartzeko baldintzak eskabideak aurkezteko epearen azken egunean bete beharko dituzte, oinarri orokorretan ezartzen diren salbuespenetan izan ezik. Eta destinoa lortuz gero, baldintza horiek eta oinarri orokorretan eskatutako beste betebeharrak bete beharko dituzte harik eta destinoaz jabetu arte

  1. a) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Optika eta Optometriako Diplomatura titulua izatea edo izateko moduan egotea, 186/2005 Dekretuko I. Eranskinean zehaztutakoa betez, uztailaren 19koa, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituenekoa.
  2. b) Edozein kasutan ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak bete behar dira, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretuak, uztailaren 19koak, ezarritakoaren arabera.
 3. 3.- OPOSIZIO LEHIAKETAREN NONDIK NORAKOA.
  1. 3.1.- Oposizioaldia.

   Epaimahaiari dagokio probaren edukia eta iraupena zehaztea. Galdetegi bati erantzun beharko zaio, ematen den gehienezko denboraren barruan, eta galderak IV. Eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

   Halaber, aipatutako eranskinean sartuko da proba prestatzeko bibliografia orientagarria, loteslea edo derrigorrezkoa ez bada ere.

  2. 3.2.- Oinarri orokorretako 10.7 oinarrian ezarrita dagoen moduan oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda argitaratutakoan puntuazio ordenaren arabera, izangaiek aurkeztu beharko dute 10.7.2 oinarrian jasotzen den dokumentazioaz gain ondorengo hau ere:
   1. - Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Optika eta Optometriako Diplomatura tituluaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, 186/2005 Dekretuko I. Eranskinean zehaztutakoa betez, uztailaren 19koa, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituenekoa.
  3. 3.3.- Lehiaketaldia.

   Egiaztatutako merezimenduak balioztatuko dira III. Eranskin gisa agertzen den merezimenduen baremoaren arabera eta web orrian bete beharreko ereduan alegatutakoaren arabera.

  4. 3.4.- Lanpostuaz jabetzea.

   Oinarri orokorretako 10.10 atalean aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honen xede diren destinoetarikoren batez jabetzen direnek ondorengo agiria aurkeztu beharko dute jabetza egunean.

   1. - Elkargoko kide izatearen ziurtagiria.

II.ERANSKINA(*)

DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA: OPTIKA ETA OPTOMETRIAN DIPLOMADUNA
LANPOSTU FUNTZIONALA: OPTIKA ETA OPTOMETRIAN

ZERBITZU ERAKUNDEA Derrigortasun-datarik gabe Guztira
TXAGORRITXU OSPITALEA 1 1
Kategoria destino kopurua 1 1

* Zerrenda honetako destinoen artean ez daude Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2006ko uztailaren 20ko Erabakiaren bidez onartutako lanpostu sortu berriak, ezta 2005eko lekualdatze-lehiaketaren ondorengo fasea burututakoan hutsik geratzen direnak ere. Oinarri orokorren 1.1 oinarriarekin bat etorriz, eskaini daitezkeen destinoak behin betiko zehaztuko dira deialdia gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda argitaratzearekin batera.

III. ERANSKINA

DIPLOMATU SANITARIOEN LANBIDE TALDEKO OPTIKAKO ETA OPTOMETRIAKO DIPLOMADUNEN KATEGORIAKO MEREZIMENDUEN BAREMOA

 1. A).- Laneko esperientzia (gehienez, 40 puntu)

  Kontuan hartuko da izangaiek aitortuta duten zerbitzu denbora, eskabideak aurkezteko epearen azken egunera artekoa, hain zuzen ere.

  Guztirako denbora zenbatzeko orduan, lan egindako egun naturalak hartuko dira kontuan, eta ez dira zenbatuko hilabetera heltzen ez diren gainerako egunak. Hilabetea osatzeko, 30 eguneko multzoa hartuko da.

  Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko Osasun Zerbitzuetako, Gizarte Segurantzako edo komunitate autonomoetako Osasun Zerbitzuetako edo edozein herri administraziotako erakundetan Optika eta Optometriako diplomadun gisa emandako zerbitzuen hilabete bakoitzeko, Europar Batasuneko kide diren gainerako estatuetako sare publikoko osasun zerbitzuetan emandako zerbitzua barne, 0,18 puntu.

  Barne promozioaren bidez lehiatzen direnei, honela zenbatuko zaizkie eskainitako aurreko zerbitzuak:

  1. a).- E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabete bakoitzeko.
  2. b).- D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabete bakoitzeko.
  3. c).- C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,06 puntu hilabete bakoitzeko.
  4. d).- B taldean (pertsonal ez sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,09 puntu hilabete bakoitzeko.
  5. e).- B taldean (pertsonal sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,12 puntu hilabete bakoitzeko. Lehiatzen den lanpostu berean eskainitako zerbitzuak direnean: 0,18 puntu hilabete bakoitzeko.

   Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoriako funtzioetan eskainitako zerbitzuak benetan bete den lanpostuaren arabera zenbatuko dira.

   Halaber, zerbitzu berezietako egoeran eskainitako zerbitzuak jatorrizko lanpostuaren arabera zenbatuko dira.

 2. B).- Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerkuntza (gehienez, 20 puntu):
  1. 1.-Prestakuntza akademikoa (gehienez, 7 puntu):

   Atal honen barruan baloratuko da ondorengoaren arabera egiaztatzen den prestakuntza:

   1. a).- Graduatu aurreko prestakuntza (gehienez, 3 puntu):

    Espediente akademikoaren balorazioa honela lortuko da ondorengo hipotesien kasuan:

    ((bikain kopurua X 6) + (Ohorezko matrikula kopurua X 9))/ikasgai kopurua, guztira

    Ez dira ebaluatuko eta, horrenbestez, ez dira agertuko zatitzailean ondorengo ikasgaiei dagozkien kalifikazioak edo baliozkotze ofizialaren helburu izan direnak: erlijioa, heziera politikoa, heziketa fisikoa, hizkuntzak, etxearen irakaskuntza, autopsia mediko-legalaren nozioak edo erizaintzako osasun laguntzaile tekniko/diplomadun ikasketen oinarrizko edukiarekin lotura nabarmenik ez duten beste ikasgai batzuk.

   2. b).- Unibertsitateko masterra (gutxienez, 60 kreditu): 2 puntu (gehienez, 4 puntu).
   3. c).- Ikertzeko nahikotasuna: puntu 1.
   4. d).- Doktoretzako gradua: 4 puntu.
   5. e).- Doktorea cum laude: 5 puntu.
  2. 2.- Etengabeko prestakuntza (gehienez, 9 puntu). Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroetara joatea.

   Hurrengo hauek ematen dituzten ikastaroak bakarrik hartuko dira kontuan: erakunde ofizialek, unibertsitateak, erakunde sanitarioak, elkargo profesionalak eta elkarte zientifikoak. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere baloratuko dira, beti ere titulazio ofiziala lortzeko ikasketa plan baten barrukoak ez badira.

   Ez dira puntuatuko ikastaroaren ordu kopurua edo prestakuntza hori eskaini duen herri administrazioak aitortutako kredituen eta orduen arteko baliokidetasuna agertzen ez den titulaziorik. Ikastaroaren iraupenaren arabera, puntu hauek emango dira:

   ORDU PUNTU
   5-9 ordu: 0,025 puntu
   10-19 ordu: 0,05 puntu
   20-29 ordu: 0,15 puntu
   30-49 ordu: 0,30 puntu
   50-99 ordu: 0,75 puntu
   100-199 ordu: 1,50 puntu
   200-599 ordu: 1,75 puntu
   600 ordu edo gehiago: 2,00 puntu

   Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua bakarrik agertzen denean, puntuazioa 0,1 puntukoa izango da kreditu bakoitzeko.

   Ikastaroen ziurtagirietan bai ordu kopurua bai kreditu kopurua agertzen direnean, kredituen balorazioa nagusituko da.

  3. 3.-Irakaskuntzako jarduerak (gehienez, 4 puntu):
   1. -Optika eta Optiometriako Unibertsitate Eskolan irakasle, denbora partzialeko dedikazioarekin. (gehienez, 4 puntu) ordu 1: 0,025 puntu.
   2. -Praktika klinikoko irakasle tutorea, venia docendirekin (gehienez, 4 puntu): 0,40 puntu urte bakoitzeko.
   3. -Kategoriarekin lotura duten beste irakaskuntzako jarduera batzuk, zentro ofizialetan garatu direnean (gehienez, 4 puntu)................................. ordu 1: 0,025 puntu.
  4. 4.-Jarduera zientifikoak eta ezagutza hedatzekoak (gehienez, 5 puntu):

   Eskatutako lanpostuaren kategoriarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahainguruetan parte hartzearren, honela banatuta:

   1. -Txosten bakoitzeko: 0,25 puntu
   2. -Komunikazio bakoitzeko: 0,10 puntu
   3. -Mahainguru bakoitzeko: 0,20 puntu
   4. -Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): puntu 1.
   5. -Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 0,50 puntu
   6. -Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea) 0,50 puntu
   7. -Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk) 0,25 puntu
   8. -Tesina bakoitzeko: puntu 1.
   9. -Liburuko kapitulu bakoitzeko: 0,25 puntu
   10. -Liburu bakoitzeko: 1 puntu.
  5. 6.- Informatikako ezagutzak: Gehienez, 2 puntu.
 3. C).- Euskararen ezagutza.
    PUNTU
  2HE 16 puntu
  1HE 8 puntu

IV. ERANSKINA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIEN LANBIDE TALDEKO OPTIKAKO ETA OPTOMETRIAKO DIPLOMADUNEN GAI ZERRENDA

 1. 1.- Anatomia eta histologia okularra. Begiaren eta horren eranskinen anatomia makro eta mikroskopikoa
 2. 2.- Neuroanatomia. Ikusmenarekin lotura duen nerbio sistemaren ezaugarriak.
 3. 3.- Ikusmenaren neurofisiologia. Fotohartzea, argi intentsitatearen pertzepzioa, kontrastearen pertzepzioa, forma eta mugimenduaren pertzepzioa, sakonera eta distantziaren pertzepzioa, pertzepzio kromatikoa.
 4. 4.- Ikusmen binokularra. Begiaren mugimenduak, ikusmen binokularraren alderdi sentsorialak.
 5. 5.- Kolorea. Kolorea baldintzatzen duten elementuak, kolorea zehazteko sistemak, kolorea erreproduzitzea, kolorimetria bereizgarria.
 6. 6.- Optometria (aztertzeko teknikak):
  1. 6.1.- Errefrakzioaren azterketa objektibo eta subjektiboa, moldatzea, akats errefraktiboak, ikusmen binokularra.
  2. 6.2.- Ikusmen binokularra eta gaitasun okulomotorrak aztertzea, moldatzea ebaluatzea, ametropien tratamendu klinikoa.
  3. 6.3.- Preskripzio irizpideak, konbergentzia arazoak, moldatze arazoak, desbideratze bertikalak, mugikortasunerako gaitasunak desbideratzea, estrabismoak eta anbliopiak.
  4. 6.4.- Historia klinikoa, osasun okularra, optometria geriatrikoa eta pediatrikoa, baldintza bereziak (nistagmusa, ikusmen txikia, diplopia monokularra, paziente simulatzaileak).
 7. 7.- Kontaktologia. Ukipen lenteak erabiltzearekin lotutako alderdi fisiologikoak, aurretiko prozedura klinikoak, ukipen lenteen optika.
 8. 8.- Ikusmen txikirako osagarriak. Azterketa klinikoa, handipenak kalkulatzea, handipenak lortzea, ikusteko laguntza optikoak, optikoak ez diren ikusteko laguntzak. Ikusteko laguntzak preskribitzeko pronostikoa.
 9. 9.- Biometriako oinarriak eta begi barneko lenteen ahalmena kalkulatzea. Ekografia okularreko oinarriak. Ohiko formulen oinarriak: SRK, HOFFER eta HOLLADAY. Egoera berezietan lenteen ahalmena kalkulatzea: begi laburrak, luzeak eta bigarren mailako ezarpenak. Ustekabe errefraktiboaren atzera begirako azterketa.
 10. 10.- Patologia okularreko oinarriak. Zeinu eta sintoma okularren diagnostiko bereizgarria. Traumatismoak. Urgentziak. Kornea, konjuntiba eta eskleraren patologia. Betazala, betzuloa eta malko-bidea. Glaukoma. Kristalinoaren patologia. Neurooftalmologia. Haurren patologia okularra. Estrabismoak. Beirakara eta erretinaren gaixotasunak. Uveitis. Tumoreak.
 11. 11.- Estrabismoak. Heteroforia eta heterotropien etiologia. Paziente estrabikoaren ebaluazio klinikoa: alderdi motorrak eta sentsorialak. Endodesbideratzeak, exodesbideratzeak, desbideratze ziklobertikalak, desbideratze okularrak eredu alfabetikoekin. Monofijazio sindromea eta mikrotopiak.
 12. 12.- Ikusmen terapiak. Ikusmen terapiarako programa baten diseinu orokorra. Ondorengo disfuntzioetarako ikusmen terapiak: binokularitatearenak, moldatzearenak, desbideratze bertikalenak, mugikortasun okularreko gaitasunarenak.
 13. 13.- Farmakologia okularra. Farmakologia okularreko oinarriak: farmakozinetika eta forma farmazeutikoak. Farmakoak emateko bidea. Farmako miotikoak, midriatikoak eta ziklopejikoak. Glaukomaren farmakologia. Inflamazioaren farmakologia. Infekzioaran farmakologia. Farmako sistemikoek begietan eragiten dituzten ondorio txarrak. Farmako okularrek eragiten dituzten ondorio sistemiko txarrak.
 14. 14.- Kirurgia okularreko oinarriak. Kornea, kirurgia errefraktiboa, begi lausoen kirurgia, kirurgia bitroerretiniana, erretina askatzearen kirurgia, betzuloaren kirurgia. Protesi okularrak.

BIBLIOGRAFIA

 1. 1.- Atlas de oftalmología clínica. David J. Spalton, Roger A. Hitchings, Paul A. Hunter. Ediciones Harcourt.
 2. 2.- Optometría. Keith Edwards; Richard Lewellyn Masson - Salvat Medicina.
 3. 3.- Atlas de estrabismos.Gunter K Von Noorden Mosby - Year Book, Inc.
 4. 4.- Contactología Clínica. Carlos Luis Saona Santos. Ed. Masson.
Informazio legala

 • © 2008. Osakidetza - Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación