Botón de inicio
eu | es
Logotipo Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Enplegu Publikoko
Eskaintzen gaineko Informazio orokorra eta pertsonalizatua

Kategoriako oinarriak eta gaiak FAK. BIOLOGO TEKNIKARIA

Inprimatu  EHAArako sarbidea

XXXXX

OSASUN SAILA

(Euskal Osasun Zerbitzua).@@@.1120/2006 EBAZPENA, urriaren 19koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena. Ebazpen honen bidez onartzen dira biologoen kategorian Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak. Aipatu kategoria fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetzako-Euskal Osasun Zerbitzuko osasun zerbitzuetako erakundeak izango dira.@@@

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 1082/2006 EBAZPENAren bidez onartzen dira Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautatze prozesu bakoitza gauzatzeko beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoak arautuko dituzten oinarri espezifikoak argitaratzea eta bertan zehaztuko dira eskaintzen den destino bakoitzeko ezaugarri bereziak.

Hori dela eta, bat etorriz Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, Osasun zerbitzuetako pertsonal estatutarioaren Estatutu Markoaren abenduaren 16ko 55/2003 Legeak, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak eta Osakidetza Ente Publikoko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak, eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenek ezarritakoarekin, eta arlo honetako sindikatuei entzun ondoren, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengo.- Oinarri hauen xedea diren hautatze probak deitzea.

Bigarren.- Fakultatibo Mediko eta Teknikoen lanbide taldeko biologoen kategorian lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea, I. Eranskinean agertzen direnak.

Hirugarren.- Ebazpen honekin batera agertzen den II Eranskinaren bidez eskainitako destinoen erlazioa onartzea.

Laugarren.- Merezimenduen baremoa onartzea, ebazpen honen III. Eranskinean dagoena.

Bosgarren.- Dagokion gai zerrenda onartzea, ebazpen honen IV. Eranskinean dagoena.

Seigarren.- Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko Administrazio Kontseiluari hilabeteko epearen barruan, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hala ezartzen baitute lege eta dekretu hauek: azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Erkidearen 30/1992 Legeak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutakoak; ekainaren 26ko Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legeak eta azaroaren 11ko Osakidetzaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretuak.

Gasteizen, 2006ko urriaren 19(e)an.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusia.-

GLORIA QUESADA MENÉNDEZ

I. ERANSKINA

OINARRI ESPEZIFIKOAK, BIOLOGOEN KATEGORIAN OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN LOTURA ESTATUTARIO FINKOA LORTZEKO HAUTATZE PROBAK ARAUTUKO DITUZTENAK. AIPATU KATEGORIA FAKULTATIBO MEDIKO ETA TEKNIKARIEN LANBIDE TALDEKOA DA ETA DESTINOAK OSAKIDETZAKO-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ERAKUNDEAK IZANGO DIRA.

 1. 1.- DEIALDI HONETAN ESKAINTZEN DIREN DESTINOAK.
  1. 1.1.- Deialdi honen xede izango da biologoen kategoriako destinoak, Fakultatibo Mediko eta Teknikarien lanbide taldekoak, Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko erakundeetan destinoa dutena, II. Eranskinean bilduak.

   Era berean, deialdi honetakoak izango dira prozesu hau arautzen duten oinarri orokorren 1. oinarrian zehazten diren destinoak.

 2. 2.- IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

  Izangaiek deialdian parte hartzeko baldintzak eskabideak aurkezteko epearen azken egunean bete beharko dituzte, oinarri orokorretan ezartzen diren salbuespenetan izan ezik. Eta destinoa lortuz gero, baldintza horiek eta oinarri orokorretan eskatutako beste betebeharrak bete beharko dituzte harik eta destinoaz jabetu arte.

  1. a) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Biologiako lizentziatu titulazioa izatea edo izateko moduan egotea, 186/2005 Dekretuko I. Eranskinean zehaztutakoa betez, uztailaren 19koa, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituenekoa.
  2. b) Edozein kasutan ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak bete behar dira, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretuak, uztailaren 19koak, ezarritakoaren arabera.
 3. 3.- OPOSIZIO LEHIAKETAREN NONDIK NORAKOA.
  1. 3.1.- Oposizioaldia.
   1. 1.- Oposizioaldian ariketa hauek egingo dira:
    1. a) Lehenengo ariketa: Epaimahaiari dagokio probaren edukia eta iraupena zehaztea. Galdetegi bati erantzun beharko zaio, ematen den gehienezko denboraren barruan, eta galderak IV. Eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

     Halaber, aipatutako eranskinean sartuko da proba prestatzeko bibliografia orientagarria, loteslea edo derrigorrezkoa ez bada ere.

    2. b)Bigarren ariketa: epaimahaiak zenbait ariketa praktiko jarriko du. Galdetegiak edo beste tankera batekoak izango dira.

     Probak zerikusia izango du destinoko eginkizun espezifikoekin eta xedetzat izango du destinoan jarduteko izangaiek izan behar dituzten gaitasun, ezagutza, iaiotasun eta trebetasun profesionalak baloratzea.

  2. 3.2.- Oinarri orokorretako 10.7 oinarrian ezarrita dagoen moduan oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda argitaratutakoan puntuazio ordenaren arabera, izangaiek aurkeztu beharko dute 10.7.2 oinarrian jasotzen den dokumentazioaz gain ondorengo hau ere:
   1. - Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Biologian lizentziatu titulazioaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, 186/2005 Dekretua, uztailaren 19ko, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen ditueneko, I. eranskinean zehaztutakoa betez.
  3. 3.3.- Lehiaketaldia.
   1. a) Egiaztatutako merezimenduak balioztatuko dira III. Eranskin gisa agertzen den merezimenduen baremoaren arabera eta web orrian bete beharreko ereduan alegatutakoaren arabera.
   2. a) Frantses, ingeles eta alemaneko azterketak: izangaiei ingelesaren, frantsesaren edo alemanaren ezagutza egiaztatzera dei egingo zaie, proba egin baino 10 egun baliodun lehenago gutxienez, eta deiarekin batera eguna, ordua eta tokia adieraziko dira.

   Deialdi hori Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren zerbitzu erakundeetako iragarki oholetan eta bere web orrian emango da ezagutzera.

   Merezimendu honek 0 eta 2 puntu bitarteko balioa izango du, eta hizkuntza bakoitzeko 1,5 puntu lor daitezke gehienez ere.

   Hizkuntza jakin bateko azterketa egiteaz salbuetsita egongo dira hizkuntza horretako Hizkuntza Eskola Ofizialaren 4. maila egiaztatuta daukatenak eskabideak aurkezteko epearen azken egunean.

  4. 3.4.- Lanpostuaz jabetzea.

   Oinarri orokorretako 10.10 atalean aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honen xede diren destinoetarikoren batez jabetzen direnek ondorengo agiria aurkeztu beharko dute jabetza egunean.

   1. - Elkargoko kide izatearen ziurtagiria.II.ERANSKINA(*)

DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA: BIOLOGOA
LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. BIOLOGO TEKNIKARIA

ZERBITZU ERAKUNDEA Derrigortasun-datarik gabe Guztira
HEMODERIBATUEN EUSKAL ZENTROA 1 1
Kategoria destino kopurua 1  1 

(*)Zerrenda honetako destinoen artean ez daude Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2006ko uztailaren 20ko Erabakiaren bidez onartutako lanpostu sortu berriak, ezta 2005eko lekualdatze-lehiaketaren ondorengo fasea burututakoan hutsik geratzen direnak ere. Oinarri orokorren 1.1 oinarriarekin bat etorriz, eskaini daitezkeen destinoak behin betiko zehaztuko dira deialdia gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda argitaratzearekin batera.

III. ERANSKINA

FAKULTATIBO MEDIKO ETA TEKNIKARIEN LANBIDE TALDEKO BIOLOGO KATEGORIAKO MEREZIMENDUEN BAREMOA

 1. A).- Lan esperientzia: gehienez, 40 puntu.

  Kontuan hartuko da izangaiek aitortuta duten zerbitzu denbora, eskabideak aurkezteko epearen azken egunera artekoa, hain zuzen ere.

  1. 1.- Osakidetzako, Gizarte Segurantzako eta komunitate autonomoetako osasun zerbitzuetako erakundeetan, edozein herri administraziotan, baita Europar Batasuneko beste estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetan ere, biologo gisa lan egindako hilabete bakoitzeko, 0,20 puntu.
  2. 2.- Erakunde sanitario publikoetan goi mailako kudeaketako lanpostuetan lan egindako hilabete bakoitzeko, 0,045 puntu.
  1. Barne promozioaren bidez lehiatzen direnei, honela zenbatuko zaizkie eskainitako aurreko zerbitzuak:
   1. a).- E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,02 puntu hilabete bakoitzeko.
   2. b).- D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabete bakoitzeko.
   3. c).- C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabete bakoitzeko.
   4. d).- B taldean eskainitako zerbitzuak: 0,06 puntu hilabete bakoitzeko.
   5. e).- A taldean (pertsonal ez sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,09 puntu hilabete bakoitzeko.
   6. f).- A taldean (pertsonal sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,15 puntu hilabete bakoitzeko. Lehiatzen den lanpostu berean eskainitako zerbitzuak direnean: 0,20 puntu hilabete bakoitzeko.

  Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoriako funtzioetan eskainitako zerbitzuak benetan bete den lanpostuaren arabera zenbatuko dira.

  Halaber, zerbitzu berezietako egoeran eskainitako zerbitzuak jatorrizko lanpostuaren arabera zenbatuko dira.

 2. B) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerkuntza (gehienez, 20 puntu):
  1. 1).- Prestakuntza akademikoa (gehienez, 6 puntu):
   1. Atal honen barruan baloratuko da ondorengoaren arabera egiaztatzen den prestakuntza:
    1. a).- Graduatu aurreko prestakuntza (gehienez, 2 puntu):
     1. - Lizentziatura ikasketetan ateratako ohorezko matrikula edo bikain bakoitzeko (honako gai hauetan ateratakoak ez dira kontuan hartuko: erlijioa, politika prestakuntza, heziketa fisikoa eta hizkuntza), 0,20 puntu.
    2. b).- Lizentziaturako gradua (bikaina edo ohorezko matrikula): puntu 1.
    3. c).- Ikertzeko nahikotasuna: puntu 1.
    4. d).- Unibertsitateko masterra (gutxienez, 60 kreditu): 2 puntu (gehienez, 4 puntu).
    5. e).- Doktoretzako gradua: 4 puntu.
    6. f).- Doktorea cum laude: 5 puntu.
  2. 2).- Etengabeko prestakuntza (gehienez, 10 puntu). Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroak.

   Hurrengo hauek ematen dituzten ikastaroak bakarrik hartuko dira kontuan: erakunde ofizialek, unibertsitateak, erakunde sanitarioak, elkargo profesionalak eta elkarte zientifikoak. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere baloratuko dira, beti ere titulazio ofiziala lortzeko ikasketa plan baten barrukoak ez badira.

   Ikastaroaren iraupenaren arabera, puntu hauek emango dira:

   ORDU PUNTU
   9 ordu arte: 0,05 puntu
   10-19 ordu: 0,1 puntu
   20-29 ordu: 0,2 puntu
   30-49 ordu: 0,4 puntu
   50-99 ordu: 0,6 puntu
   100-199 ordu: puntu 1
   200-599 ordu: 1,75 puntu
   600 ordu edo gehiago: 2 puntu

   Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua bakarrik agertzen denean, puntuazioa 0,1 puntukoa izango da kreditu bakoitzeko.

   Ikastaroen ziurtagirietan bai ordu kopurua bai kreditu kopurua agertzen direnean, kredituen balorazioa nagusituko da.

   Ziurtagirietan ez bada adierazten ikastaroaren gutxieneko ordu kopurua edo kredituen baliokidetasuna ordutan, prestakuntza hori eman duen administrazio publikoak onartuta, epaimahaiak emango du dagokion puntuazioa aurkeztutako dokumentazioa eta ikastaroaren edukia aztertu ostean. Ematen duen puntuazioa ezin izango da 0,05 puntutik beherakoa izan.

  3. 3).- Irakaskuntzako jarduerak (gehienez, 4 puntu):
   1. - Biologia arloko katedraduna: 1,20 puntu.
   2. - Biologia arloko irakasle numerarioa: 0,60 puntu.
   3. - Irakasle tutorea (gutxienez, urtebete): 0,30 puntu.
   4. - Irakaskuntzako jarduerak prestakuntzako ikastaro programatuetan, espezialitatearekin zerikusia dutenak eta zentro ofizialetan garatutakoak, gutxienez 50 ordukoak: 0,15 puntu.
  4. 4).- Jarduera zientifikoak eta ezagutza hedatzekoak (gehienez, 6 puntu):

   Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahainguruetan parte hartzearren, honela banatuta (4 puntu gehienez):

   1. - Mahainguru edo txosten autonomiko/eskualdeko/lokal bakoitzeko, 0,05 puntu.
   2. - Mahainguru edo txosten nazional bakoitzeko, puntu 0,1.
   3. - Nazioarteko mahainguru edo txosten bakoitzeko, 0,2 puntu
   4. - Aurkeztutako ahozko komunikazio edo horma irudi autonomiko/eskualdeko/lokal bakoitzeko: 0,025 puntu.
   5. - Estatu mailan aurkeztutako ahozko komunikazio edo horma irudi bakoitzeko: 0,05 puntu.
   6. - Nazioarteko mailan aurkeztutako ahozko komunikazio edo horma irudi bakoitzeko : 0,1 puntu.
   7. - Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 0,60 puntu.
   8. - Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 0,30 puntu.
   9. - Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea) 0,30 puntu.
   10. - Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk) 0,15 puntu.

   Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den merezimendurik.

  5. 5).- Hizkuntzak. Gehienez, 2 puntu.

   Frantsesa, gehienez 1,5 puntu.

   Ingelesa, gehienez 1,5 puntu.

   Alemana, gehienez 1,5 puntu.

  6. 6).- Informatikako ezagutzak. Gehienez, 2 puntu.
 3. C).- Euskara.
    PUNTU
  2HE 16 puntu
  1HE 8 puntu

IV. ERANSKINA

MEDIKU FAKULTATIBOEN ETA TEKNIKARIEN LANBIDE TALDEKO BIOLOGO KATEGORIAKO GAI ZERRENDA

TRANSFUSIO BIOLOGIA

 1. 1.- Donazio alogenikoa: Emaileen aukeraketaren eta erauzketaren oinarri nagusiak.
 2. 2.- Aferesi bidezko donazioa: Osagaiak banatzeko eta lortzeko teknikak.
 3. 3.- Odol osagaiak: Deskribapena, prestaketa teknikak, jasotzea, koarentena, etiketatzea, ikuskapena, garraioa eta banaketa.
 4. 4.- Transfusio bidez transmiti daitezkeen infekzio gaixotasunak: Epidemiologiaren oinarriak, detekzio metodoak eta arriskua minimizatzeko metodoak.
 5. 5.- Immunologia eta genetika: Biologia molekularra, polimorfismoak, aldakortasun genetikoa, herentzia modeloak, odol taldeen nomenklatura. Erantzun immunea eta transfusioarekin lotura duen immunologia, antigeno eritrozitarioaren erreakzioak eta antigorputza, eta horien detekzioa.
 6. 6.- Odol taldeak: ABO, H eta Lewis; Rh sistema; MNS, Kell, Duffy eta Kidd sistemak eta intzidentzia altuko eta baxuko beste sistema batzuk.
 7. 7.- Plaketen eta glanulozitoen antigenoak eta antigorputzak.
 8. 8.- HLA sistema: Genetika, biokimika, ehunen banaketa eta egitura; nomenklatura, funtzio biologikoa, antigenoen eta aleloen detekzioa; HLA sistema eta transfusioa eta transplantea; HLA tipajea; HLA sistema eta gurasotasuna; HLA sistema eta transfusioen errefraktarietatea.
 9. 9.- Kalitate sistemak: Kalitatearen kontrola, kalitatearen bermea eta kalitatearen kudeaketa. Kalitate kontzeptuak transfusio laborategian eta odol osagaiak prestatzeko unean modu praktikoan aplikatzea. Prozesuen kontrol estatistikoa aplikatzea odolaren eta ehunen bankuan.
 10. 10.- Biosegurtasuna: Segurtasun globaleko eta biologiako, kimikako eta abarretako segurtasun espezifikoko programak.
 11. 11.- Transfusio arloko legeria eta araudia: Autonomikoa, Estatukoa eta komunitatekoa. Akreditazio zientifikoko programak.
 12. 12.- Transfusio praktikaren printzipioak. Transfusio konplikazioak eta aurkako efektuak.

EHUNEN BANKUA ETA TERAPIA ZELULARRA

 1. 13.- Material osteotendinosoak eta aloinjertoak biltzen dituen ehun bankuaren antolaketa eta egitura ondorengo kirurgian: ortopedikoan, larruazalekoan, ehun baskularrean, kornean eta oftalmologiarako beste produktu batzuetan, ehun glandularrean eta abarretan. Emaileak aukeratzea eta hartzaileak aukeratzea eta kontrolatzea: Hildako emailea eta bizirik dagoena. Iritzi etikoak.
 2. 14.- Ehunen bankuei aplikagarriak zaizkien kalitate sistemak. Produktuen estandarizazioa. Ikuskapena eta dokumentazioa.
 3. 15.- Instalazioak eta ekipamendua: Deskribapena, baldintzak, zirkuituak eta kontrola.
 4. 16.- Prozesamendu analitiko globala eta espezifikoa. Tipifikazio immunologikoa eta transmitigarriak diren gaixotasunen detekzioa.
 5. 17.- Ehunen prozesamendu espezifikoa: Izozte eta kriopreserbazioko teknikak, biltegiratzea, garraioa, banaketa eta desizoztea. Produktu konformeen balidazioa. Koarentena.
 6. 18.- Segurtasuneko eta sufizientziako analisia eta optimizazioa. Anatomia patologikoa, immunologia, mikrobiologia eta esterilizazio teknikak.
 7. 19.- Transplanteen arriskuak. Ehunen inplanteak dituen aurkako efektuak. Trazabilitatea eta transplatezainketa.
 8. 20.- Ehunak lortzeari eta inplantatzeari dagokion legeria eta araudia: Autonomikoa, Estatukoa eta komunitatekoa. Akreditazio eta estandarizazio zientifikoko programak.
 9. 21.- Hazkuntza zelularrak eta ehun ingeniaritza: Oinarrizko irizpideak. Stem cell mesenkimalak eta enbrionarioak. Ehun ingeniaritza muskulu-eskeletikoa, bihotz-hodietakoa, neuroendokrinoa, eta abar. Metodologia (karakterizazioa, diferentziazioa, transformazioa, inmortalizazioa, kriopreserbazioa, eta abar), segurtasuna eta bioetika.
 10. 22.- Terapia genikoa. Oinarrizko irizpideak.
 11. 23.- Immunoterapia: Zelula dendritikoak eta T linfozitoak.
 12. 24.- Progenitore hematopoietikoak: Biologia, identifikazioa eta kontaketa. HLA tipifikazioa.
 13. 25.- PH lortzeko iturriak: Hezur muina, odol periferikoa eta zilbor hestea. Ahaidetutako eta ahaidetu gabeko emaileen aukeraketa.
 14. 26.- PHren kriopreserbazioa: Teknika eta irtenbide kriobabesleak.
 15. 27.- PHren prozesamendua: Maneiua, purgaketa, zelulen aukeraketa, aberasteko teknikak, laborategiko probak (infekzio gaixotasunak detektatzea eta tipifikazioa), inplantea eta kimerismoa, birkonstituzio immunea, ex-vivo hedapena.
 16. 28.- Zilbor hesteko odolaren PHa. Zilbor hesteko odol bankuaren antolaketa: Emaileak, baimen informatua, lortzea, preserbazio likidoa, kriopreserbazioa, garraioa, prozesamendua, kalitatearen garantia eta kalitatearen kontrola.
 17. 29.- Progenitore hematopoietikoei buruzko araudiak eta estandarizazioa.

FLUXUAREN ZITOMETRIA

 1. 30.- Instrumentazioa eta ekipamenduak. Segurtasuneko prozedurak eta kontrol programak.
 2. 31.- Laginak prestatzea eta maneiatzea.
 3. 32.- Analisi fenotipikoa. CD34+en kontaketa espezifikoa eta progenitore hematopoietikoak.
 4. 33.- Azido nukleikoen analisia.
 5. 34.- Zitogenetika molekularra eta funtzio zelularraren azterketak.
 6. 35.- Datuen azterketa eta prozesamendua.
 7. 36.- Fluxuaren zitometriaren aplikazioa transfusio medikuntzaren eta ehunen bankuaren kalitate kontrolean.

BIBLIOGRAFIA

 1. 1.- Technical Manual. 15th edition. Mark Brecher editor. 2005 American Association of Blood Banks.
 2. 2.- Guide to the preparation, use and quality assurance of blood components. 12th edition. 2006. Council of Europe Publishing.
 3. 3.- Guide to the preparation, use and quality assurance for organs, tissues and cells. 2th edition. 2004. Council of Europe Publishing.
 4. 4.- Manual de trasplante hematopoyético. Carreras. 3ª Edición. 2004. Edición Antares.
 5. 5.- Apheresis: Principles and Practice, 2nd edition. B. Mc Leod. 2003 American Association of Blood Banks.
 6. 6.- Cord Blood: biology, Immunology, Banking and Clinical Transplantation. Hal E. Broxmeyer. 2004 AABB.
 7. 7.- The EBMT handbook 2004 Revised edition. Editors: Apperley, Carreras, Gluckman. www.esh.org
 8. 8.- Advances in Tissue banking Series. Editor Glynn O. Philips. Vol 4,5,6 y 7.
 9. 9.- Estándares de la Asociación Española de Banco de Tejidos. 2ª Edición 2002.
 10. 10.- Histocompatibility testing. Edited by J. Bidwell y C. Navarrete. Imperial College Press. 2000.
 11. 11.- Nomenclature for factors of the HLA system, 2004. Marsh et al. Tissue antigens 2005. 65: 301-369.
 12. 12.- Guidelines for managing tissue allografts. Ted Estlund. AABB 2006.
 13. 13.- Cellular therapy: A physician´s handbook. 1st edition. Edward Snyder. AABB 2004.
 14. 14.- Culture of animal cells: A manual of basic technique. 5th edition. R.I. Freshney. 2005.
 15. 15.- Culture of cells for tissue engineering. R.I. Freshney. 2006.
 16. 16.- Current protocols in Cytometry. Editor Paul Robinson.
 17. 17.- Flow Cytometric enumeration of CD34+ Hematopoietic Stem and Progenitor Cells. Gratama y col. Cytometry 34:128-142. 1998.
 18. 18.- Single platform flow Cytometric Absolute CD34+ cell counts based on the ISHAGE Guidelines. Keeney y col. Cytometry 34: 61-70. 1998.
 19. 19.- Single platform enumeration of viable CD34+ cells. Keeney y col. Journal of Biological Regulators and Homeostatic agents 2003
Informazio legala

 • © 2008. Osakidetza - Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación