Botón de inicio
eu | es
Logotipo Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Enplegu Publikoko
Eskaintzen gaineko Informazio orokorra eta pertsonalizatua

Kategoriako oinarriak eta gaiak FAK. ESP. INMUNOLOGIAKO MEDIKU TEKNIKARIA

Inprimatu  EHAArako sarbidea

XXXXX

OSASUN SAILA

(Euskal Osasun Zerbitzua).@@@.1139/2006 EBAZPENA, urriaren 19koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena. Ebazpen honen bidez onartzen dira immunologoen kategorian Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak. Aipatu kategoria fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetzako-Euskal Osasun Zerbitzuko osasun zerbitzuetako erakundeak izango dira.@@@

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 4 Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautatze prozesu bakoitza gauzatzeko beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoak arautuko dituzten oinarri espezifikoak argitaratzea eta bertan zehaztuko dira eskaintzen den destino bakoitzeko ezaugarri bereziak.

Hori dela eta, bat etorriz Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, Osasun zerbitzuetako pertsonal estatutarioaren Estatutu Markoaren abenduaren 16ko 55/2003 Legeak, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak eta Osakidetza Ente Publikoko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak, eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenek ezarritakoarekin, eta arlo honetako sindikatuei entzun ondoren, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengo.- Oinarri hauen xedea diren hautatze probak deitzea.

Bigarren.- Fakultatibo Mediko eta Teknikoen lanbide taldeko immunologoen kategorian lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea, I. Eranskinean agertzen direnak.

Hirugarren.- Ebazpen honekin batera agertzen den II Eranskinaren bidez eskainitako destinoen erlazioa onartzea.

Laugarren.- Merezimenduen baremoa onartzea, ebazpen honen III. Eranskinean dagoena.

Bosgarren.- Dagokion gai zerrenda onartzea, ebazpen honen IV. Eranskinean dagoena.

Seigarren.- Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko Administrazio Kontseiluari hilabeteko epearen barruan, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hala ezartzen baitute lege eta dekretu hauek: azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Erkidearen 30/1992 Legeak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutakoak; ekainaren 26ko Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legeak eta azaroaren 11ko Osakidetzaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretuak.

Gasteizen, 2006ko urriaren 19(e)an.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusia.-

GLORIA QUESADA MENÉNDEZ

I. ERANSKINA

OINARRI ESPEZIFIKOAK, IMMUNOLOGOEN KATEGORIAN OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN LOTURA ESTATUTARIO FINKOA LORTZEKO HAUTATZE PROBAK ARAUTUKO DITUZTENAK. AIPATU KATEGORIA FAKULTATIBO MEDIKO ETA TEKNIKARIEN LANBIDE TALDEKOA DA ETA DESTINOAK OSAKIDETZAKO-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ERAKUNDEAK IZANGO DIRA.

 1. 1.- DEIALDI HONETAN ESKAINTZEN DIREN DESTINOAK.
  1. 1.1.- Deialdi honen xede izango dira immunologoen kategoriako destinoak, Fakultatibo Mediko eta Teknikarien lanbide taldekoak, Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko erakundean destinoa dutenak, II. Eranskinean bilduak.

  Era berean, deialdi honetakoak izango dira prozesu hau arautzen duten oinarri orokorren 1. oinarrian zehazten diren destinoak.

 2. 2.- IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

  Izangaiek deialdian parte hartzeko baldintzak eskabideak aurkezteko epearen azken egunean bete beharko dituzte, oinarri orokorretan ezartzen diren salbuespenetan izan ezik. Eta destinoa lortuz gero, baldintza horiek eta oinarri orokorretan eskatutako beste betebeharrak bete beharko dituzte harik eta destinoaz jabetu arte.

  1. a) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Medikuntza eta Kirurgia, Biologia edo Biokimikako titulazioa, eta immunologiako espezialista titulazioa izatea edo izateko moduan egotea, 186/2005 Dekretuko I. Eranskinean zehaztutakoa betez, uztailaren 19koa, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituenekoa.
  2. b) Edozein kasutan ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak bete behar dira, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretuak, uztailaren 19koak, ezarritakoaren arabera.
 3. 3.- OPOSIZIO LEHIAKETAREN NONDIK NORAKOA.
  1. 3.1.- Oposizioaldia.
   1. 1.- Oposizioaldian ariketa hauek egingo dira:
    1. a) Lehenengo ariketa: Epaimahaiari dagokio probaren edukia eta iraupena zehaztea. Galdetegi bati erantzun beharko zaio, ematen den gehienezko denboraren barruan, eta galderak IV. Eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

     Halaber, aipatutako eranskinean sartuko da proba prestatzeko bibliografia orientagarria, loteslea edo derrigorrezkoa ez bada ere.

    2. b)Bigarren ariketa: epaimahaiak zenbait ariketa praktiko jarriko du. Galdetegiak edo beste tankera batekoak izango dira.

     Probak zerikusia izango du destinoko eginkizun espezifikoekin eta xedetzat izango du destinoan jarduteko izangaiek izan behar dituzten gaitasun, ezagutza, iaiotasun eta trebetasun profesionalak baloratzea.

  2. 3.2.- Oinarri orokorretako 10.7 oinarrian ezarrita dagoen moduan oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda argitaratutakoan puntuazio ordenaren arabera, izangaiek aurkeztu beharko dute 10.7.2 oinarrian jasotzen den dokumentazioaz gain ondorengo hau ere:
   1. - Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Medikuntza eta Kirurgia, Biologia edo Biokimikako titulazioaren, eta immunologiako espezialista titulazioaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, 186/2005 Dekretuko I. Eranskinean zehaztutakoa betez, uztailaren 19koa, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituenekoa.
  3. 3.3.- Lehiaketaldia.
   1. a) Egiaztatutako merezimenduak balioztatuko dira III. Eranskin gisa agertzen den merezimenduen baremoaren arabera eta web orrian bete beharreko ereduan alegatutakoaren arabera.
   2. b) Frantses, ingeles eta alemaneko azterketak: izangaiei ingelesaren, frantsesaren edo alemanaren ezagutza egiaztatzera dei egingo zaie, proba egin baino 10 egun baliodun lehenago gutxienez, eta deiarekin batera eguna, ordua eta tokia adieraziko dira.

   Deialdi hori Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren zerbitzu erakundeetako iragarki oholetan eta bere web orrian emango da ezagutzera.

   Merezimendu honek 0 eta 2 puntu bitarteko balioa izango du, eta hizkuntza bakoitzeko 1,5 puntu lor daitezke gehienez ere.

   Hizkuntza jakin bateko azterketa egiteaz salbuetsita egongo dira hizkuntza horretako Hizkuntza Eskola Ofizialaren 4. maila egiaztatuta daukatenak eskabideak aurkezteko epearen azken egunean.

  4. 3.4.- Lanpostuaz jabetzea.

   Oinarri orokorretako 10.10 atalean aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honen xede diren destinoetarikoren batez jabetzen direnek ondorengo agiria aurkeztu beharko dute jabetza egunean.

   1. - Elkargoko kide izatearen ziurtagiria.

II.ERANSKINA(*)

DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA: INMUNOLOGOA
LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. INMUNOLOGIAKO MEDIKU TEKNIKARIA

ZERBITZU ERAKUNDEA Derrigortasun-datarik gabe Guztira
DONOSTIAKO OSPITALEA 2 2
Kategoria destino kopurua 2  2 

(*)Zerrenda honetako destinoen artean ez daude Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2006ko uztailaren 20ko Erabakiaren bidez onartutako lanpostu sortu berriak, ezta 2005eko lekualdatze-lehiaketaren ondorengo fasea burututakoan hutsik geratzen direnak ere. Oinarri orokorren 1.1 oinarriarekin bat etorriz, eskaini daitezkeen destinoak behin betiko zehaztuko dira deialdia gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda argitaratzearekin batera.

III. ERANSKINA

FAKULTATIBO MEDIKO ETA TEKNIKARIEN LANBIDE TALDEKO IMMUNOLOGO KATEGORIAKO MEREZIMENDUEN BAREMOA

 1. A).- Lan esperientzia: gehienez, 40 puntu.

  Kontuan hartuko da izangaiek aitortuta duten zerbitzu denbora, eskabideak aurkezteko epearen azken egunera artekoa, hain zuzen ere.

  Dagokion espezialitateko etengabeko atentzioko behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari aplikatuko zaio zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren %50eko ehunekoa.

  Guztirako denbora zenbatzeko orduan, lan egindako egun naturalak hartuko dira kontuan, eta ez dira zenbatuko hilabetera heltzen ez diren gainerako egunak. Hilabetea osatzeko, 30 eguneko multzoa hartuko da.

  Titulua irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuaren babesean eskuratu dutenek espezialista gisa duten antzinatasuna, abenduaren 23ko 62/2003 Legean, abenduaren 30ekoa, zerga, administrazio eta gizarte neurriei buruzkoan, eta Ordena Sozialari buruzkoan, deialdiak aurrez ikusitako baldintzetan, interesdunak espezialitatearen berezkoa eta espezifikoa den eremuaren baitan gauzatutako lan profesional eraginkor osoaren arabera baloratuko da. Jardute horretatik kenduko da, hasierako aldian, Espainian espezialitate horretarako ezarritako prestakuntza aldiaren %170. Aipatutako deskontua ez zaie egingo espezialista titulua 1497/1999 Errege Dekretuko hirugarren xedapen osagarriak aurrez ikusitakoaren arabera lortu zutenei.

  1. 1.- Osakidetzako, Gizarte Segurantzako eta komunitate autonomoetako osasun zerbitzuetako erakundeetan, edozein herri administraziotan, baita Europar Batasuneko beste estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetan ere, dagokion kategorian eta espezialitatean lan egindako hilabete bakoitzeko, 0,20 puntu.

   Halaber, konputu hori aplikagarria izango da espezialitate bereko Ataleko Buruzagitzan, Zerbitzuko Buruzagitzan edo Saileko Buruzagitzan lan egin denean eta Zuzendariordetza Medikoko postuak bete direnean.

  2. 2.- Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko edota beste edozein herri administraziotako osasun zerbitzuetako erakundeetan beste espezialitate batzuetan zein Europar Batasuneko kide diren gainerako estatuetako sare publikoko osasun zerbitzuetan dagokion espezialitatean kupoko eta zonaldeko mediku gisa eskainitako zerbitzuen hilabete bakoitzeko, 0,10 puntu.
  3. 3.- Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko edota beste edozein herri administraziotako osasun zerbitzuetako erakundeetan beste espezialitate batzuetan mediku edo mediku orokor gisa zein Europar Batasuneko kide diren gainerako estatuetako sare publikoko osasun zerbitzuetan eskainitako zerbitzuen hilabete bakoitzeko, 0,05 puntu.
  4. 4.- Erakunde sanitario publikoetan goi mailako kudeaketako lanpostuetan lan egindako hilabete bakoitzeko, 0,045 puntu.
  1. Barne promozioaren bidez lehiatzen direnei, honela zenbatuko zaizkie eskainitako aurreko zerbitzuak:
   1. a).- E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,02 puntu hilabete bakoitzeko.
   2. b).- D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabete bakoitzeko.
   3. c).- C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabete bakoitzeko.
   4. d).- B taldean eskainitako zerbitzuak: 0,06 puntu hilabete bakoitzeko.
   5. e).- A taldean (pertsonal ez sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,09 puntu hilabete bakoitzeko.
   6. f).- A taldean (pertsonal sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,15 puntu hilabete bakoitzeko. Lehiatzen den lanpostu berean eskainitako zerbitzuak direnean: 0,20 puntu hilabete bakoitzeko.
  2. Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoriako funtzioetan eskainitako zerbitzuak benetan bete den lanpostuaren arabera zenbatuko dira.
  3. Halaber, zerbitzu berezietako egoeran eskainitako zerbitzuak jatorrizko lanpostuaren arabera zenbatuko dira.
 2. B) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerkuntza (gehienez, 20 puntu):
  1. 1).- Prestakuntza akademikoa (gehienez, 6 puntu):

   Atal honen barruan baloratuko da ondorengoaren arabera egiaztatzen den prestakuntza:

   1. a).- Graduatu aurreko prestakuntza (gehienez, 2 puntu):

    - Lizentziatura ikasketetan ateratako ohorezko matrikula edo bikain bakoitzeko (honako gai hauetan ateratakoak ez dira kontuan hartuko: erlijioa, politika prestakuntza, heziketa fisikoa eta hizkuntza), 0,20 puntu.

   2. b).- Lizentziaturako gradua (bikaina edo ohorezko matrikula): puntu 1.
   3. c).- Ikertzeko nahikotasuna: puntu 1.
   4. d).- Unibertsitateko masterra (gutxienez, 60 kreditu): 2 puntu (gehienez, 4 puntu).
   5. e).- Doktoretzako gradua: 4 puntu.
   6. f).- Doktorea cum laude: 5 puntu.
  2. 2).- Prestakuntza espezializatua.
   1. 1.- Legez aitortutako dagokion espezialitatean prestakuntza aldi osoa egoiliar gisa bete duten goi mailako tituludunak, 13 puntu.
   2. 2.- Legez aitortutako dagokion espezialitatean prestakuntza aldi osoa egoiliar gisa graduondokoentzako irakaskuntza programa onartua duen atzerriko zentroren batean bete duten goi mailako tituludunak, titulua Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak baliokidetuta badu, 13 puntu.
   3. 3.- Urtarrilaren 11ko 127/1984 Errege Dekretua indarrean sartu aurretik, Prestakuntzako Espezialista plaza eskuratu izanagatik, dagokion espezialitateko mediku espezialista titulua lortu duten goi mailako tituludunak, haiekin hitzartutako herri administrazioren edo erakunde sanitarioren batek deituta eta dagokion espezialitaterako ezarritako prestakuntzako urteak etengabe eta irakaskuntzako erregimen beraren pean egin dituztela ziurtatzen badute, Administrazio horrek emandako irakaskuntzako bekako kontraturen edo izendapenen baten bidez. Aurrekontuetan aldian-aldian zordundutako ordaindutako harreman profesionala bildu beharko du: 13 puntu.
   4. 4.- Irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuan aurrez ikusitako salbuespeneko prozeduraren arabera, dagokion espezialitatetako mediku espezialista titulua eskuratu duten goi mailako tituldunak: 5 puntu.
   5. 5.- Legez aitortutako espezialitateren bateko tituluren baten jabe diren izangaiak, egoiliar gisa, aurretik, urtarrilaren 11ko 127/1984 Errege Dekretuaren bidez onartutako prestakuntza mediko edo farmazeutiko espezializatuaren programa bete duten kasuetan: puntu 1.
   6. 6.- Espezialistako beste titulu bat edo batzuk dituzten izangaiak (BAME bidez ez): 0,50 puntu.
  3. 3).- Etengabeko prestakuntza (gehienez, 6 puntu). Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroak.

   Hurrengo hauek ematen dituzten ikastaroak bakarrik hartuko dira kontuan: erakunde ofizialek, unibertsitateak, erakunde sanitarioak, elkargo profesionalak eta elkarte zientifikoak. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere baloratuko dira, beti ere titulazio ofiziala lortzeko ikasketa plan baten barrukoak ez badira.

   Ikastaroaren iraupenaren arabera, puntu hauek emango dira:

   ORDU PUNTU
   9 ordu arte: 0,05 puntu
   10-19 ordu: 0,1 puntu
   20-29 ordu: 0,2 puntu
   30-49 ordu: 0,4 puntu
   50-99 ordu: 0,6 puntu
   100-199 ordu: puntu 1
   200-599 ordu: 1,75 puntu
   600 ordu edo gehiago: 2 puntu

   Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua bakarrik agertzen denean, puntuazioa 0,1 puntukoa izango da kreditu bakoitzeko.

   Ikastaroen ziurtagirietan bai ordu kopurua bai kreditu kopurua agertzen direnean, kredituen balorazioa nagusituko da.

   Ziurtagirietan ez bada adierazten ikastaroaren gutxieneko ordu kopurua edo kredituen baliokidetasuna ordutan, prestakuntza hori eman duen administrazio publikoak onartuta, epaimahaiak emango du dagokion puntuazioa aurkeztutako dokumentazioa eta ikastaroaren edukia aztertu ostean. Ematen duen puntuazioa ezin izango da 0,05 puntutik beherakoa izan.

  4. 4).- Irakaskuntzako jarduerak (gehienez, 2,5 puntu):
   1. - Fakultateko katedraduna, 1,20 puntu.
   2. - Fakultateko irakasle numerarioa, 0,60 puntu.
   3. - Irakasle tutorea (gutxienez, urtebete): 0,30 puntu.
   4. - Irakaskuntzako jarduerak prestakuntzako ikastaro programatuetan, espezialitatearekin zerikusia dutenak eta zentro ofizialetan garatutakoak, gutxienez 50 ordukoak: 0,15 puntu.
  5. 5).- Jarduera zientifikoak eta ezagutza hedatzekoak (gehienez, 4 puntu):
   1. Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahainguruetan parte hartzearren, honela banatuta (4 puntu gehienez):
    1. - Mahainguru edo txosten autonomiko/eskualdeko/lokal bakoitzeko, 0,05 puntu.
    2. - Mahainguru edo txosten nazional bakoitzeko, puntu 0,1.
    3. - Nazioarteko mahainguru edo txosten bakoitzeko, 0,2 puntu
    4. - Aurkeztutako ahozko komunikazio edo horma irudi autonomiko/eskualdeko/lokal bakoitzeko: 0,025 puntu.
    5. - Estatu mailan aurkeztutako ahozko komunikazio edo horma irudi bakoitzeko: 0,05 puntu.
    6. - Nazioarteko mailan aurkeztutako ahozko komunikazio edo horma irudi bakoitzeko : 0,1 puntu.
    7. - Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 0,60 puntu.
    8. - Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 0,30 puntu.
    9. - Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea) 0,30 puntu.
    10. - Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk) 0,15 puntu.

   Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den merezimendurik.

  6. 6).- Hizkuntzak. Gehienez, 2 puntu.

   Frantsesa, gehienez 1,5 puntu.

   Ingelesa, gehienez 1,5 puntu.

   Alemana, gehienez 1,5 puntu.

  7. 7).- Informatikako ezagutzak. Gehienez, 2 puntu.
 3. C).- Euskara.
    PUNTU
  2HE 16 puntu
  1HE 8 puntu

IV. ERANSKINA

MEDIKU FAKULTATIBOEN ETA TEKNIKARIEN LANBIDE TALDEETAKO MEDIKU-TEKNIKARI ESPEZIALISTA KATEGORIAKO GAI ZERRENDA

ESPEZIALITATEA: IMMUNOLOGIA

 1. 1.- Sistema immuneko anatomia eta elementu zelularrak:
  1. 1.1.- Lehen mailako eta bigarren mailako organo linfatikoak.
  2. 1.2.- Sistema immuneko zelulen ontogenia, fenotipoa eta funtzioa.
 2. 2.- Erantzun immunea:
  1. 2.1.- Sortzezko immunitatea eta egokitzekoa: ezaugarriak, esanahi biologikoa eta interakzioak.
  2. 2.2.- Errekonozimendu immunologiko mekanismoak:
   1. 2.2.1.- Sortzezko immunitateko hartzaileak: TOL motako hartzaileak, manosa motakoak, NK zelulenak.
   2. 2.2.2.- Immunitate egokitzailekoak: T eta B linfozitoen hartzaile klonotipikoak.
   3. 2.2.3.- Histokonpatibilitateko konplexu nagusia: egitura, polimorfismoa, funtzioa eta erregulazioa.
   4. 2.2.4.- Beste molekula aurkezle batzuk.
  3. 2.3.- Erantzun immune egokitzaileko formak:
   1. 2.3.1.- Erantzun immune humorala eta zelularra.
   2. 2.3.2.- Kooperazio zelularra.
   3. 2.3.3.- Memoria immunologikoa.
  4. 2.4.- Erantzun immunearen erregulazioa eta homeostasi immunologikoa:
   1. 2.4.1.- Tolerantzia zentrala eta periferikoa.
   2. 2.4.2.- Aktibazio bidez induzitutako apoptosia.
   3. 2.4.3.- Anergia eta immunosupresioa.
   4. 2.4.4.- T linfozito erregulatzaileak.
   5. 2.4.5.- Zitozinak, kimiozinak eta immunomoduladoreak erregulatzen dituzten jarduerak.
 3. 3.- Immunitatearen molekula efektoreak:
  1. 3.1.- Antigorputzak: immunoglobulinen isotopo ugarien egitura eta funtzioa.
  2. 3.2.- Osagarri sistema: aktibazio bideak, funtzio biologikoak, erregulazioa eta beste sistema efektore batzuekin dituzten interakzioak.
  3. 3.3.- Makinaria litiko zelularra: Perforina, grantzima, Fas bidezko apoptosia.
  4. 3.4.- Zitozinak eta kimiozinak: Jatorria, familiak, efektu biologikoak, hartzaileak, polimorfismoak, erregulazioa eta aktibatzeko seinaleak.
  5. 3.5.- Zelula immunologikoen trafikoa eta alojamendua erregulatzen duten molekulak: Integrinak eta atxikipeneko molekulak. Selektinak, adresinak, defensinak.
  6. 3.6.- Eosinofiloen, mastozitoen eta basofiloen bitartekari biokimikoak.
  7. 3.7.- Inflamazioko bitartekariak: Leukotrienoak, prostaglandinak, plaketen faktore aktibatzailea, fase akutuko proteinak, zitozina proinflamatorioak, faktore kimiotaktikoak.
 4. 4.- Hipersentikortasuneko mekanismoak:
  1. 4.1.- IgE bidezkoak: fase akutuko eta berantiarreko erreakzioak.
  2. 4.2.- IgG, IgA eta IgM bidez bitartekotza egindakoak: opsonizazioa, osagarriaren finkapena, antigorputzaren menpeko zitotoxikotasuna edo independentea, estimulazioa eta blokeoa.
  3. 4.3.- Konplexu immune bidezkoak: Konplexu immuneen depositua baldintzatzen duten argitze mekanismoak eta propietate fisiko-kimikoak.
  4. 4.4.- T zelula bidezkoak: zelula parte hartzaileak, mekanismo efektoreak eta granulomen sorkuntza.
  5. 4.5.- Beste batzuk: NK zelulak, zitozina bidez aktibatutako zelula hiltzaileak eta basofilo bidezko larruazaleko hipersentikortasuna.
 5. 5.- Immunitatea eta infekzioa:
  1. 5.1.- Birusen aurkako erantzun immunologikoa, zelulaz barneko eta kanpoko bakteriak, protozooak, helmintoak eta onddoak.
  2. 5.2.- Birus ebasioko mekanismoak.
  3. 5.3.- Infekzioak ostalari immunosuprimituan.
 6. 6.- Tumore immunologia:
  1. 6.1.- Onkogeneak: translokazioak eta apurtze puntuak.
  2. 6.2.- Tumore aurkako zaintza.
  3. 6.3.- Minbiziaren immunoterapiako printzipioak.

IMMUNOLOGIA KLINIKOA

 1. 7.- Immunotoxikologia:
  1. 7.1.- Erreakzio kaltegarrien mekanismoak.
  2. 7.2.- In vivo eta in vitro osagai zitotoxikoen ebaluazioa.
  3. 7.3.- Botikek edo substantzia kimikoek eragindako alterazio immunitarioak.
 2. 8.- Immunoeskasiak:
  1. 8.1.- Lehen mailako immunoeskasiak.
  2. 8.2.- Bigarren mailako immunoeskasiak.
  3. 8.3.- Hartutako Immunoeskasiaren Sindromea.
 3. 9.- Organo espezifikoetako gaixotasun autoimmuneak:
  1. 9.1.- Endokrinologoak (tiroide autoimmunea, sindrome poliglandular autoimmuneak, I motako mellitus diabetes autoimmunea, lehen mailako gutxiegitasun suprarrenala).
  2. 9.2.- Larruazalekoak (jatorri immunologikoko dermatitisa eta dermatosisa).
  3. 9.3.- Sistema hematologikoa (neutropenia autoimmunea, anemia hemolitiko autoimmunea, purpura tronbozitopeniko idiopatikoa).
  4. 9.4.- Sistema neuromuskularra (Guillain-Barréren sindromea, miastenia gravisa, neuropatia autoimmune periferikoak).
  5. 9.5.- Sistema hepatobiliarra (hepatitis autoimmunea, lehen mailako behazun zirrosia, kolangitis esklerosante autoimmunea).
  6. 9.6.- Digestio hodia (gaixotasun zeliakoa, anemia galgarria, hesteetako inflamazio gaixotasuna).
  7. 9.7.- Begikoak (begiko inflamazio gaixotasunak, antigorputz antifosfolipikoek eragindako erretinako tronbosia).
  8. 9.8.- Ugaltze sistema (kausa immunologikoak eragindako antzutasuna, kausa autoimmunea duten abortuak).
 4. 10.- Gaixotasun autoimmuneak. Organo ez espezifikoetakoak:
  1. 10.1.- Ehun konektiboko gaixotasunak (lupus eritematoso sistemikoa, artritis erreumatoidea, esklerodermia, esklerodermia, espondilitis ankilopoietikoa, dermato-polimiositisa, Sjögrenen sindromea, Behceten gaixotasuna).
  2. 10.2.- Sindrome antifosfolipidoa.
  3. 10.3.- Baskulitisa (poliarteritis koskorduna, Wegenerren glanulomastosisa).
 5. 11.- Neoplasiak eta sistema immunea:
  1. 11.1.- Leuzemiak eta linfomak.
  2. 11.2.- Immunoeskasiekin lotura duten neoplasiak.
  3. 11.3.- Birus infekzioekin lotura duten neoplasiak.
  4. 11.4.- Gammapatia monoklonalak.
 6. 12.- Organo eta sistemetan eragina duten beste gaixotasun immunologiko batzuk:
  1. 12.1.- Arnasketa sistema: Asma, hipersentikortasunak eragindako neumonitisa, biriketako fibrosia eta horrekin lotura duten gaixotasunak.
  2. 12.2.- Nerbio sistema: Esklerosi Anizkoitza.
  3. 12.3.- Giltzurrun sistema: Glomerulonefritisa, IgA nefropatia.
 7. 13.- Organoen eta hezur muinaren transplantea:
  1. 13.1.- Histokonpatibilitatea.
  2. 13.2.- Hartzaileen aukeraketa.
  3. 13.3.- Errefus aloerreaktiboak: mekanismoak.
  4. 13.4.- Injerto gaixotasunak ostalariaren aurka: mekanismoak.
  5. 13.5.- Immunosupresioa.
 8. 14.- Oinarri immunologikoa duten protokolo terapeutikoak:
  1. 14.1.- Agente immunosuprimatzaileak: kortikosteroideak, zitostatikoak, ziklosporina, takrolimusa, linfozito aurkako globulina eta antitimozitoa, erabilera klinikoko antigorputz monoklonalak (anti TNF-alfa, anti CD20, eta abar). Aplikazioko oinarriak, efektu biologikoak eta printzipio farmakologikoak.
  2. 14.2.- Ordezkapeneko terapiak, immunoerrestauradoreak: Benabarneko ganamaglobulinak, zitosinak, hazkuntzako faktoreak, hezur muinaren transplantea; "ex vivo" aktibatutako zelula immunologikoen transplanteak, txerto terapeutikoak, terapia genikoa eta zelularra.
  3. 14.2.- Prebentzio terapiak: Txerto profilaktikoak, plasmaferesia.
 9. 15.- Printzipio bioteknologikoak:
  1. 15.1.- Antigeno-antigorputzen erreakzioko propietate fisikokimikoak eta aplikazio praktikoak: ELISA teknikak, RIA, aglutinazioa, eta abar.
  2. 15.2.- Hazkuntza zelularreko teknikak eta antigorputz monoklonalen produkzioa.
  3. 15.3.- Fluxu zitometriaren oinarriak eta aplikazioak.
  4. 15.4.- ADN errekonbinantearen teknologia.

OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA

 1. 1.- C A Janeway, P Travers, M Walport, M Shlochick. Inmunobiología (5ª edición)- Editorial Garland Publ; 2001.
 2. 2.- Peña Martinez J editor.- Inmunología clínica: bases moleculares y celulares. Editorial Arán; 2001.
 3. 3.- Paul W.- Fundamental Immunology. William Paul (4ª edición) Editorial Raven Press N Y; 1998.
 4. 4.- Arnaiz-Villena A, Perz de Blas M, Subiza JL, Paz-Artal E.- Inmunopatología Editorial Síntesis; 1997.
 5. 5.- Borstoff J, Scadding G K, Male D, Roit I M.- Inmunología clínica (edición española) Ed Mosby / Doyma; 1994.
 6. 6.- Roit I M, Delves P J.- Encyclopedia of Immunology (3ª edicion). Ed Academic Press; 1992.
 7. Aldizkako argitalpenak:
 8. 7.- Annual Review in Immunology (Annual Reviews Publ).
 9. 8.- Trends in Immunology (editorial Elsevier).
 10. 9.- Journal of Immunology (American Immunology association).
 11. 10.- Clinical Immunology (editorial Academic Press).
 12. 11.- European Journal of Immunology (editorial Willey)
Informazio legala

 • © 2008. Osakidetza - Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación