Botón de inicio
eu | es
Logotipo Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko Enplegu Publikoko
Eskaintzen gaineko Informazio orokorra eta pertsonalizatua

Kategoriako oinarriak eta gaiak FAK. ESP. PEDIATRIA-MEDIKUA (LMT)

Inprimatu  EHAArako sarbidea

XXXXX

OSASUN SAILA

(Euskal Osasun Zerbitzua).@@@.1115/2006 EBAZPENA, urriaren 19koa, Osakidetzako zuzendari nagusiarena. Ebazpen honen bidez onartzen dira mediku kategorian lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak. Aipatu kategoria fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetzako-Euskal Osasun Zerbitzuko lehen mailako atentzioko pediatria unitateetakoak izango dira.@@@

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusiaren urriaren 4ko 1082/2006 EBAZPENAren bidez onartzen dira Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuan lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri orokorrak.

Hautatze prozesu bakoitza gauzatzeko beharrezkoa da kategoria bakoitzeko destinoak arautuko dituzten oinarri espezifikoak argitaratzea eta bertan zehaztuko dira eskaintzen den destino bakoitzeko ezaugarri bereziak.

Hori dela eta, bat etorriz Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren ekainaren 26ko 8/1997 Legeak, Osasun zerbitzuetako pertsonal estatutarioaren Estatutu Markoaren abenduaren 16ko 55/2003 Legeak, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko lanpostu funtzionalak arautzen dituen uztailaren 19ko 186/2005 Dekretuak eta Osakidetza Ente Publikoko Estatutu Sozialak ezartzen dituen azaroaren 11ko 255/1997 Dekretuak, eta aplikatzekoak diren gainerako xedapenek ezarritakoarekin, eta arlo honetako sindikatuei entzun ondoren, honako hau

EBATZI DUT:

Lehenengo.- Oinarri hauen xedea diren hautatze probak deitzea.

Bigarren.- Mediku kategorian lotura estatutario finkoa lortzeko hautatze probak arautuko dituzten oinarri espezifikoak onartzea, I. Eranskinean daudenak. Aipatu kategoria fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide taldekoa da eta destinoak Osakidetzako-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako lehen mailako pediatria unitateetakoak izango dira.

Hirugarren.- Ebazpen honekin batera agertzen den II Eranskinaren bidez eskainitako destinoen erlazioa onartzea.

Laugarren.- Merezimenduen baremoa onartzea, ebazpen honen III. Eranskinean dagoena.

Bosgarren.- Dagokion gai zerrenda onartzea, ebazpen honen IV. Eranskinean dagoena.

Seigarren.- Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dakioke Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko Administrazio Kontseiluari hilabeteko epearen barruan, ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita, hala ezartzen baitute lege eta dekretu hauek: azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Jardunbide Erkidearen 30/1992 Legeak, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutakoak; ekainaren 26ko Euskadiko Antolamendu Sanitarioaren 8/1997 Legeak eta azaroaren 11ko Osakidetzaren Estatutu Sozialak ezartzen dituen 255/1997 Dekretuak.

Gasteizen, 2006ko urriaren 19(e)an.

Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuko zuzendari nagusia.-

GLORIA QUESADA MENÉNDEZ

I. ERANSKINA

OINARRI ESPEZIFIKOAK, MEDIKUEN KATEGORIAN OSAKIDETZA-EUSKAL OSASUN ZERBITZUAN LOTURA ESTATUTARIO FINKOA LORTZEKO HAUTATZE PROBAK ARAUTUKO DITUZTENAK. AIPATU KATEGORIA FAKULTATIBO MEDIKO ETA TEKNIKOEN LANBIDE TALDEKOA DA ETA DESTINOAK OSAKIDETZAKO-EUSKAL OSASUN ZERBITZUKO ZERBITZU SANITARIOETAKO LEHEN MAILAKO ATENTZIOKO PEDIATRIA UNITATEETAKOAK IZANGO DIRA.

 1. 1.- DEIALDI HONETAN ESKAINTZEN DIREN DESTINOAK.
  1. 1.1.- Deialdi honen xede izango dira medikuen kategoriako destinoak. Aipatu kategoria fakultatibo mediko eta teknikoen lanbide taldekoa da eta destinoak II. Eranskinean agertzen diren Osakidetzako-Euskal Osasun Zerbitzuko zerbitzu sanitarioetako lehen mailako atentzioko pediatria unitateetakoak izango dira.

   Era berean, deialdi honetakoak izango dira prozesu hau arautzen duten oinarri orokorren 1. oinarrian zehazten diren destinoak.

  2. 1.2.- Deitutako destinoen artean ondorengoak gordeko dira pertsonal ezinduak betetzeko: 4
 2. 2.- IZANGAIEK BETE BEHARREKO BALDINTZAK:

  Izangaiek deialdian parte hartzeko baldintzak eskabideak aurkezteko epearen azken egunean bete beharko dituzte, oinarri orokorretan ezartzen diren salbuespenetan izan ezik. Eta destinoa lortuz gero, baldintza horiek eta oinarri orokorretan eskatutako beste betebeharrak bete beharko dituzte harik eta destinoaz jabetu arte.

  1. a) Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Medikuntza eta Kirurgia lizentziatu titulazioa eta pediatria-puerikultura espezialista titulua izatea edo izateko moduan egotea, 186/2005 Dekretuko I. Eranskinean zehaztutakoa betez, uztailaren 19koa, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituenekoa.
  2. b) Edozein kasutan ere, lortu nahi den lanpostuaren baldintzak bete behar dira, Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren lanpostu funtzionalak arautzen dituen 186/2005 Dekretuak, uztailaren 19koak, ezarritakoaren arabera.
 3. 3.- OPOSIZIO LEHIAKETAREN NONDIK NORAKOA.
  1. 3.1.- Oposizioaldia.

   Epaimahaiari dagokio probaren edukia eta iraupena zehaztea. Galdetegi bati erantzun beharko zaio, ematen den gehienezko denboraren barruan, eta galderak IV. Eranskinean jasotako gaiei buruzkoak izango dira.

   Halaber, aipatutako eranskinean sartuko da proba prestatzeko bibliografia orientagarria, loteslea edo derrigorrezkoa ez bada ere.

  2. 3.2.- Oinarri orokorretako 10.7 oinarrian ezarrita dagoen moduan oposizioaldia gainditu dutenen zerrenda argitaratutakoan puntuazio ordenaren arabera, izangaiek aurkeztu beharko dute 10.7.2 oinarrian jasotzen den dokumentazioaz gain ondorengo hau ere:
   1. - Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak emandako Medikuntza eta Kirurgia lizentziatu eta pediatria-puerikultura espezialistaren titulazioaren fotokopia konpultsatua edo notarioaren testigantza, 186/2005 Dekretuko I. Eranskinean zehaztutakoa betez, uztailaren 19koa, Osakidetza Zuzenbide Pribatuko Entitate Publikoaren lanpostu funtzionalak arautzen dituenekoa.
  3. 3.3.- Lehiaketaldia.
   1. a) Egiaztatutako merezimenduak balioztatuko dira III. Eranskin gisa agertzen den merezimenduen baremoaren arabera eta web orrian bete beharreko ereduan alegatutakoaren arabera.
   2. b) Frantses, ingeles eta alemaneko azterketak: izangaiei ingelesaren, frantsesaren edo alemanaren ezagutza egiaztatzera dei egingo zaie, proba egin baino 10 egun baliodun lehenago gutxienez, eta deiarekin batera eguna, ordua eta tokia adieraziko dira.

   Deialdi hori Osakidetza-Euskal Osasun Zerbitzuaren zerbitzu erakundeetako iragarki oholetan eta bere web orrian emango da ezagutzera.

   Merezimendu honek 0 eta 2 puntu bitarteko balioa izango du, eta hizkuntza bakoitzeko 1,5 puntu lor daitezke gehienez ere.

   Hizkuntza jakin bateko azterketa egiteaz salbuetsita egongo dira hizkuntza horretako Hizkuntza Eskola Ofizialaren 4. maila egiaztatuta daukatenak eskabideak aurkezteko epearen azken egunean.

  4. 3.4.- Lanpostuaz jabetzea.

   Oinarri orokorretako 10.10 atalean aipatutako dokumentazioaz gain, deialdi honen xede diren destinoetarikoren batez jabetzen direnek ondorengo agiria aurkeztu beharko dute jabetza egunean.

   1. - Elkargoko kide izatearen ziurtagiria.

II.ERANSKINA(*)

DESTINOEN ZERRENDA KATEGORIA: MEDIKUA
LANPOSTU FUNTZIONALA: FAK. ESP. PEDIATRIA-MEDIKUA (LMT)

ZERBITZU ERAKUNDEA Derrigortasun-datarik gabe Derrigortasun-data Guztira
1/06/05 20/07/06 1/06/08
ARABAKO ESKUALDEA 7 2     9
BILBOKO ESKUALDEA 13 3     16
EZKERRALDEA-ENKARTAZIOETAKO ESKUALDEA 2 2     4
GIPUZKOAKO EKIALDEKO ESKUALDEA 2 6   2 10
GIPUZKOAKO MENDEBALDEKO ESKUALDEA   4   1 5
BARRUALDEKO ESKUALDEA   4   3 7
URIBEKO ESKUALDEA   4 2   6
Kategoria destino kopurua  24  25  2  6  57 

(*)Zerrenda honetako destinoen artean ez daude Osakidetzako Administrazio Kontseiluaren 2006ko uztailaren 20ko Erabakiaren bidez onartutako lanpostu sortu berriak, ezta 2005eko lekualdatze-lehiaketaren ondorengo fasea burututakoan hutsik geratzen direnak ere. Oinarri orokorren 1.1 oinarriarekin bat etorriz, eskaini daitezkeen destinoak behin betiko zehaztuko dira deialdia gainditu duten izangaien behin betiko zerrenda argitaratzearekin batera.

III. ERANSKINA

LEHEN MAILAKO ATENTZIOKO PEDIATRIA UNITATEAK DESTINO DITUZTEN FAKULTATIBO MEDIKO ETA TEKNIKARIEN LANBIDE TALDEKO MEDIKU KATEGORIAKO MEREZIMENDUEN BAREMOA.

 1. A).- Lan esperientzia: gehienez, 40 puntu.

  Kontuan hartuko da izangaiek aitortuta duten zerbitzu denbora, eskabideak aurkezteko epearen azken egunera artekoa, hain zuzen ere.

  Dagokion espezialitateko etengabeko atentzioko behin-behineko izendapen batean egindako zerbitzuen puntuazioari aplikatuko zaio zerbitzu horiengatik normalean ematen den puntuazioaren %50eko ehunekoa.

  Guztirako denbora zenbatzeko orduan, lan egindako egun naturalak hartuko dira kontuan, eta ez dira zenbatuko hilabetera heltzen ez diren gainerako egunak. Hilabetea osatzeko, 30 eguneko multzoa hartuko da.

  Titulua irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuaren babesean eskuratu dutenek espezialista gisa duten antzinatasuna, abenduaren 23ko 62/2003 Legean, abenduaren 30ekoa, zerga, administrazio eta gizarte neurriei buruzkoan, eta Ordena Sozialari buruzkoan, deialdiak aurrez ikusitako baldintzetan, interesdunak espezialitatearen berezkoa eta espezifikoa den eremuaren baitan gauzatutako lan profesional eraginkor osoaren arabera baloratuko da. Jardute horretatik kenduko da, hasierako aldian, Espainian espezialitate horretarako ezarritako prestakuntza aldiaren %170. Aipatutako deskontua ez zaie egingo espezialista titulua 1497/1999 Errege Dekretuko hirugarren xedapen osagarriak aurrez ikusitakoaren arabera lortu zutenei.

  1. 1.- Osakidetzako, Gizarte Segurantzako eta komunitate autonomoetako osasun zerbitzuetako erakundeetan, edozein herri administraziotan, baita Europar Batasuneko beste estatuetako sare publikoko zerbitzu sanitarioetan ere, lehen mailako atentzioko pediatra gisa lan egindako hilabete bakoitzeko, 0,20 puntu.
  2. 2.- Osakidetza/Euskal Osasun Zerbitzuko edota beste edozein herri administraziotako ospitaletako zerbitzuetan zein Europar Batasuneko kide diren gainerako estatuetako sare publikoko osasun zerbitzuetan pediatra gisa eskainitako zerbitzuen hilabete bakoitzeko, 0,14 puntu.
  3. 3.- Erakunde sanitario publikoetan goi mailako kudeaketako lanpostuetan lan egindako hilabete bakoitzeko, 0,045 puntu.

  Barne promozioaren bidez lehiatzen direnei, honela zenbatuko zaizkie eskainitako aurreko zerbitzuak:

  1. a).- E taldean eskainitako zerbitzuak: 0,02 puntu hilabete bakoitzeko.
  2. b).- D taldean eskainitako zerbitzuak: 0,04 puntu hilabete bakoitzeko.
  3. c).- C taldean eskainitako zerbitzuak: 0,05 puntu hilabete bakoitzeko.
  4. d).- B taldean eskainitako zerbitzuak: 0,06 puntu hilabete bakoitzeko.
  5. e).- A taldean (pertsonal ez sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,09 puntu hilabete bakoitzeko.
  6. f).- A taldean (pertsonal sanitarioa) eskainitako zerbitzuak: 0,14 puntu hilabete bakoitzeko. Lehiatzen den lanpostu berean eskainitako zerbitzuak direnean: 0,20 puntu hilabete bakoitzeko.

  Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoriako funtzioetan eskainitako zerbitzuak benetan bete den lanpostuaren arabera zenbatuko dira.

  Halaber, zerbitzu berezietako egoeran eskainitako zerbitzuak jatorrizko lanpostuaren arabera zenbatuko dira.

 2. B) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerkuntza (gehienez, 20 puntu):
  1. 1).- Prestakuntza akademikoa (gehienez, 6 puntu):

   Atal honen barruan baloratuko da ondorengoaren arabera egiaztatzen den prestakuntza:

   1. a).- Graduatu aurreko prestakuntza (gehienez, 2 puntu):
    1. - Lizentziatura ikasketetan ateratako ohorezko matrikula edo bikain bakoitzeko (honako gai hauetan ateratakoak ez dira kontuan hartuko: erlijioa, politika prestakuntza, heziketa fisikoa eta hizkuntza), 0,20 puntu.
   2. b).- Lizentziaturako gradua (bikaina edo ohorezko matrikula): puntu 1.
   3. c).- Ikertzeko nahikotasuna: puntu 1.
   4. d).- Unibertsitateko masterra (gutxienez, 60 kreditu): 2 puntu (gehienez, 4 puntu).
   5. e).- Doktoretzako gradua: 4 puntu.
   6. f).- Doktorea cum laude: 5 puntu.
  2. 2).- Prestakuntza espezializatua.
   1. 1.- Pediatria espezialitatean prestakuntza aldi osoa egoiliar gisa bete duten goi mailako tituludunak, 13 puntu.
   2. 2.- Pediatria espezialitatean prestakuntza aldi osoa egoiliar gisa graduondokoentzako irakaskuntza programa onartua duen atzerriko zentroren batean bete duten goi mailako tituludunak, titulua Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak baliokidetuta badu, 13 puntu.
   3. 3.- Urtarrilaren 11ko 127/1984 Errege Dekretua indarrean sartu aurretik, Prestakuntzako Espezialista plaza eskuratu izanagatik, Pediatriako espezialitateko mediku espezialista titulua lortu duten goi mailako tituludunak, haiekin hitzartutako herri administrazioren edo erakunde sanitarioren batek deituta eta dagokion espezialitaterako ezarritako prestakuntzako urteak etengabe eta irakaskuntzako erregimen beraren pean egin dituztela ziurtatzen badute, Administrazio horrek emandako irakaskuntzako bekako kontraturen edo izendapenen baten bidez. Aurrekontuetan aldian-aldian zordundutako ordaindutako harreman profesionala bildu beharko du: 13 puntu.
   4. 4.- Irailaren 24ko 1497/1999 Errege Dekretuan aurrez ikusitako salbuespeneko prozeduraren arabera, Pediatriako mediku espezialista titulua eskuratu duten goi mailako tituldunak: 5 puntu.
   5. 5.- Legez aitortutako espezialitateren bateko tituluren baten jabe diren izangaiak, egoiliar gisa, aurretik, urtarrilaren 11ko 127/1984 Errege Dekretuaren bidez onartutako prestakuntza mediko edo farmazeutiko espezializatuaren programa bete duten kasuetan: puntu 1.
   6. 6.- Espezialistako beste titulu bat edo batzuk dituzten izangaiak (BAME bidez ez): 0,50 puntu.
  3. 3).- Etengabeko prestakuntza (gehienez, 6 puntu). Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten ikastaroak.

   Hurrengo hauek ematen dituzten ikastaroak bakarrik hartuko dira kontuan: erakunde ofizialek, unibertsitateak, erakunde sanitarioak, elkargo profesionalak eta elkarte zientifikoak. Era berean, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioak hitzartutako etengabeko prestakuntzako akordioen arabera eman eta egiaztatutako ikastaroak ere baloratuko dira, beti ere titulazio ofiziala lortzeko ikasketa plan baten barrukoak ez badira.

   Ikastaroaren iraupenaren arabera, puntu hauek emango dira:

   ORDU PUNTU
   9 ordu arte: 0,05 puntu.
   10-19 ordu: 0,1 puntu.
   20-29 ordu: 0,2 puntu.
   30-49 ordu: 0,4 puntu.
   50-99 ordu: 0,6 puntu.
   100-199 ordu: puntu 1.
   200-599 ordu: 1,75 puntu.
   600 ordu edo gehiago: 2 puntu.

   Ikastaroen ziurtagirietan kreditu kopurua bakarrik agertzen denean, puntuazioa 0,1 puntukoa izango da kreditu bakoitzeko.

   Ikastaroen ziurtagirietan bai ordu kopurua bai kreditu kopurua agertzen direnean, kredituen balorazioa nagusituko da.

   Ziurtagirietan ez bada adierazten ikastaroaren gutxieneko ordu kopurua edo kredituen baliokidetasuna ordutan, prestakuntza hori eman duen administrazio publikoak onartuta, epaimahaiak emango du dagokion puntuazioa aurkeztutako dokumentazioa eta ikastaroaren edukia aztertu ostean. Ematen duen puntuazioa ezin izango da 0,05 puntutik beherakoa izan.

  4. 4).- Irakaskuntzako jarduerak (gehienez, 2,5 puntu):
   1. - Medikuntzako fakultateko katedraduna: 1,20 puntu.
   2. - Medikuntzako fakultateko irakasle numerarioa: 0,60 puntu.
   3. - Irakasle tutorea (gutxienez, urtebete): 0,30 puntu.
   4. - Irakaskuntzako jarduerak prestakuntzako ikastaro programatuetan, espezialitatearekin zerikusia dutenak eta zentro ofizialetan garatutakoak, gutxienez 50 ordukoak: 0,15 puntu.
  5. 5).- Jarduera zientifikoak eta ezagutza hedatzekoak (gehienez, 4 puntu):

   Eskatutako destinoaren kategoriarekin zerikusia duten lan zientifikoak argitaratzearren, txostenak aurkeztearren, hitzaldiak ematearren edo mahainguruetan parte hartzearren, honela banatuta (4 puntu gehienez):

   1. - Mahainguru edo txosten autonomiko/eskualdeko/lokal bakoitzeko, 0,05 puntu.

   Mahainguru edo txosten nazional bakoitzeko, puntu 0,1.

   Nazioarteko mahainguru edo txosten bakoitzeko, 0,2 puntu

   Aurkeztutako ahozko komunikazio edo horma irudi autonomiko/eskualdeko/lokal bakoitzeko: 0,025 puntu.

   Estatu mailan aurkeztutako ahozko komunikazio edo horma irudi bakoitzeko: 0,05 puntu.

   Nazioartean aurkeztutako ahozko komunikazio edo horma irudi bakoitzeko: 0,1 puntu.

   Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea): 0,60 puntu.

   Nazioarteko argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk): 0,30 puntu.

   Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (lehenengo egilea) 0,30 puntu.

   Estatu mailako argitalpen bakoitzeko (beste egile batzuk) 0,15 puntu.

   Ez da baloratuko atal honetan zehaztu ez den merezimendurik.

  6. 6).- Hizkuntzak. Gehienez, 2 puntu.

   Frantsesa, gehienez 1,5 puntu.

   Ingelesa, gehienez 1,5 puntu.

   Alemana, gehienez 1,5 puntu.

  7. 7).- Informatikako ezagutzak. Gehienez, 2 puntu.
 3. C).- Euskara.
    PUNTU
  2HE 16 puntu
  1HE 8 puntu

IV. ERANSKINA

MEDIKU FAKULTATIBOEN ETA TEKNIKARIEN LANBIDE TALDEETAKO MEDIKU ESPEZIALISTA ETA FARMAZIALARI KATEGORIAKO GAI ZERRENDA

ESPEZIALITATEA: ATENTZIOKO PEDIATRA

 1. 1.- Osasunaren lehen mailako atentzioa. Osasunaren eta gaixotasunaren ikuspegi biosikosoziala.
 2. 2.- Lehen mailako atentzioaren plangintza, programazioa eta protokolizazioa. Lehen mailako atentzioko talde baten antolamendua.
 3. 3.- Osasunaren ekonomia. Oinarrizko kontzeptuak: efikazia, efizientzia, efektibitatea eta ekitatea.
 4. 4.- Lehen mailako atentzioko ikerkuntzaren oinarrizko estatistika eta metodologia.
 5. 5.- Osasunaren prebentzioa eta sustapena. Prebentzio jardueren programa.
 6. 6.- Epidemiologia. Maiztasun neurriak. Arriskua eta kasualitatezko elkarketa. Proba diagnostikoen eta screening proben baliozkotasuna.
 7. 7.- Historia klinikoa eta erregistro sistemak lehen mailako atentzioan. Lehen mailako atentzioko gaixotasunak sailkatzeko sistemak. Case Mixeko sistemak lehen mailako atentzioan. ACG.
 8. 8.- Prozesuen araberako kudeaketa. Erabateko kalitatea. Kalitatearen Europako Eredua EFQM.
 9. 9.- Probetan oinarritutako medikuntza (MBE). Praktika klinikoaren gidak prestatzea.
 10. 10.- Oinarrizko epidemiologia.
 11. 11.- Trastornorik ohikoenen lehen, bigarren mailako eta hirugarren mailako prebentzioa:
  1. 11.1.- Ikusmeneko trastornoak.
  2. 11.2.- Entzumeneko trastornoak.
  3. 11.3.- Gaixotasun kardiobaskularra.
  4. 11.4.- Toxikomaniak.
  5. 11.5.- Tuberkulosia, meningitisa, hepatitisa.
  6. 11.6.- Istripuak/Toxikazioak.
  7. 11.7.- Txertatze sistematikoak eta egoera berezietakoak (HIESa, B Hepatitisaren eramaile den seme-alabaren RN, xiringa bidezko ziztada...).
  8. 11.8.- Jokaeraren trastornoak.
  9. 11.9.- Loaren trastornoak.
  10. 11.10.- Errakitismoa.
  11. 11.11.- Anemiak-Ferropenia.
  12. 11.12.- Txantxarra.
  13. 11.13.- Alergia arazoak.
  14. 11.14.- Aldakako displasia.
  15. 11.15.- Eskoliosia.
  16. 11.16.- Tratu txarrak.
 12. 12.- Haurren hazkuntza eta garapena. Garapen psikomotorra. Haur osasuntsuaren aldizkako kontrola.
 13. 13.- Edoskitze naturala eta artifiziala (bularreko haurraren eta umearen elikadura).
 14. 14.- Haurraren kardiopatia (bihotz murmurioaren balorazioa. Kardiopatiarik ohikoenak).
 15. 15.- Proteinuria/Hematuria. Gaixotasun glomerular ohikoenak.
 16. 16.- Gernu infekzioa.
 17. 17.- Errefluxu besiko ureterala.
 18. 18.- Enuresia.
 19. 19.- Goiko arnasbideetako gaixotasunak. Erdi mailako otitisak. Amigdalo eta adenoidektomia adierazleak.
 20. 20.- Beheko arnasbideetako gaixotasunak.
 21. 21.- Haurren asma.
 22. 22.- Garapen sexual normala eta anormala.
 23. 23.- Neurri baxua (Diagnostiko diferentziala. Lehen mailako atentzioko jarrera).
 24. 24.- Diabetes Mellitusa.
 25. 25.- Elikagaiei alergia (behi esnearen proteinekiko jasanezintasuna).
 26. 26.- Birus infekziorik ohikoenak (exantematikoak...).
 27. 27.- Konbultsio trastornoak haurraren kasuan. Konbultsiboak ez diren gertakari paroxistikoak.
 28. 28.- Traumatismo kraneoentzefalikoak.
 29. 29.- Oinetako, belaunetako eta bizkarrezurreko arazo ortopedikoak. Mina haurraren hanketan-aldakan.
 30. 30.- Abusuak eta arduragabekeriak haurren kasuan detektatzea.
 31. 31.- Haurren obesitatea.
 32. 32.- Bihotz-biriketako bizkortze pediatrikoa.
 33. 33.- Goiko arnasbideetako urgentziak.
 34. 34.- Meningitis eta entzefalitis akutuak.
 35. 35.- Haurren depresioa eta jokabidearen trastornoak (hiperaktibotasuna).
 36. 36.- Adierazle soziodemografikoak eta sanitarioak.
 37. 37.- Espezialitateak berez dituen prozedura diagnostikoak eta terapeutikoak. Teoria eta praktika.
 38. 38.- Haurraren elikadura eta horren trastornoak.
 39. 39.- Diarrea akutua eta kronikoa (diagnostiko diferentziala / tratamendua).
 40. 40.- Errefluxu gastroesofagikoa.
 41. 41.- Abdomeneko min akutua eta kronikoa.
 42. 42.- Gorakoa. Idorreria. Uzkiko odolustea.
 43. 43.- Zefaleak (diagnostiko diferentziala / jarraipena).
 44. 44.- Dermotosirik ohikoena (dermatitis atopikoa / seborreikoa / aknea). Pixoihalen dermatosia.

BIBLIOGRAFIA

 1. 1.- Academia Americana de Pediatría. Normas de supervisión pediátrica.
 2. 2.- Bras J. Pediatría en Atención Primaria. Ed. Springer 1997.
 3. 3.- Eusko Jaurlaritzako Osasun Saila. Boletín INFAC (Información Farmacoterapéutica de la Comarca) buletina. Liburukiak: 7, 8 eta hurrengoak. Zenbakiak 6tik 10era artekoak.
 4. 4.-http://www.euskadi.net/sanidad/publicaciones/cevime/infac_c.htm.
 5. 5.- Gómez de la Cámara, A. Manual de Medicina Basada en la Evidencia. Elementos para su desarrollo y aplicación en Atención Primaria. Madril: Ed. Jarpyo Editores; 1998.
 6. 6.- Martín Zurro A., Cano Pérez J.F.. Atención Primaria: Conceptos, organización y práctica clínica. Ed. Harcourt. 4ª Edición.
 7. 7.- Nelson. Tratado de Pediatría. Ed. McGraw-Hill 2001.
 8. 8.- Parker S., Zuckerman B. Pediatría del comportamiento y del desarrollo. Ed. Masson.
 9. 9.- Plan de actividades preventivas (PAPPS) actualización 2001. Aten Primaria Vol. 28. supl.2: 209-223. Noviembre 2001
 10. 10.- Schwartz W. Manual de Atención Primaria en Pediatría. Ed. Mosby 1994.
 11. 11.- Atención primaria, equilibrio entre necesidades de salud, servicios y tecnología (2000) Starfield, Barbara Editor: Masson, SA.
 12. 12.- Orueta JF, Lopez-De-Munain J, Baez K, Aiarzaguena JM, Aranguren JI, Pedrero E. Application of the ambulatory care groups in the primary care of a European national health care system: does it work?. Med Care 1999;37(3):238-48.
Informazio legala

 • © 2008. Osakidetza - Kontratazio-Zerrendak - Listas de Contratación